'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Husbankens låne- og tilskuddsordninger 2017

Via kommunen kan du søke Husbanken om tilskudd til tilpasning og utbedring av bolig, etableringstilskudd og startlån

Kommunen kan gi tilskudd til prosjekter som bidrar til:

  • Boligtiltak for barnefamilier, bostedsløse, rusmisbrukere, flyktninger, funksjonshemmede og andre spesielt vanskeligstilte.
  • At eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer akseptabelt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming.
  • At husstander som har skaffet seg en nøktern bolig settes i stand til å holde på den gjennom nødvendige tilpasninger/utbedringer og eventuell refinansiering for å fremme tilgjengelighet i boligen.

Tilskudd til tilpasning og utbedring av bolig
Kommunen har noen midler som kan gis til mindre utbedringer og nødvendig spesialtilpasning av nye eller brukte boliger, og til oppføring av garasje for funksjonshemmede.

Ordningen skal sørge for at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming.

Tilskudd til tilpasning skal bidra til å gjøre boligen bedre egnet til å ivareta behovene for personer med nedsatt funksjonsevne. Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd. Det gis ikke tilskudd til søknader hvor arbeidene er påbegynt.

Tilskudd til tilpasning gis etter en økonomisk behovsprøving. Det skal legges vekt på at tilpasningsbehovet er av varig karakter. Det kan gis tilskudd til tilpasninger i privat eller kommunalt leid bolig. Tilskudd til tilpasning kan normalt kun mottas en gang.

Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader ihht kostnadsoverslag. Det kan og kombineres med startlån til utbedring av bolig.

Søknadsfrist er 1. mai 2017

Tilskudd til etablering av bolig 
Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tilskudd til etablering kan gis enkeltpersoner til oppføring, kjøp og refinansiering etter økonomisk behovsprøving. Det skal legges vekt på at husstandens situasjon er av langvarig karakter. Tilskuddet gis som hovedregel i kombinasjon med startlån fra kommunen eller grunnlån fra Husbanken.

Startlån til kjøp av bolig i Porsgrunn kommune
Kommunen har tatt opp startlån for videre utlån.

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen legges det vekt på om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Kommunen oppfordres til å prioritere de mest vanskeligstilte.

Lånet/nedbetalingskreditten skal være et alternativ for husstander som har problemer med å skaffe seg lån / nedbetalingskreditt i andre banker og kredittinstitusjoner, eller som har behov for rimeligere kredittvilkår.

Det forventes en viss form for faste inntekter for å kunne ta opp lånet slik at renter og avdrag kan betales i tillegg til vanlige levekostnader. 

Søknadene behandles gjennom hele året.

Slik søker du:

Søknadsskjema og opplysninger

Du kan også få søknadsskjema og opplysninger ved henvendelse til:
Porsgrunn kommune, Servicesenteret, Apotekegården, Storgata 153, tlf: 35 54 70 00.

Søknadsskjema og informasjon om startlån og tilskudd kan også hentes fra Husbankens internettsider http://www.husbanken.no/

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut