'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Vestsiden skoles råd og utvalgt.

Skolen har en rekke råd, utvalg og team. Mange er er initiert fra Kunnskapsdepartementet, og de har fungert i skolen i mange år. I tillegg har skolen en rekke grupper som bidrar til å få arbeidet i skolen til å flyte så godt som mulig.

Vestsiden skoles interne team og utvalg 2016 - 2017.

Elevrådet.
Elevrådet har en viktig funksjon for å sikre at opplæringen blir planlagt, gjennomført og vurdert i samarbeid med eleven. Tillitsvalgtrollen er viktig i forhold til læringsarbeidet og beslutninger som tas på gruppenivå. En av de tillitsvalgtes oppgaver kan være – i samarbeid med lærerne – å sikre at alle elever blir inkludert i beslutninger som tas. De tillitsvalgte kan sikre at elevene får informasjon om alternativer til det de er vant til, og de kan også påse at elevene opplever elevmedvirkning i læringssituasjonene og bringe eventuelle mangler videre til elevrådet.

Forskningen viser at elever som synes elevrådet gjør et godt arbeid, også er motiverte. Et viktig tiltak i denne forbindelse er å sørge for at elevene tar valget av elevrådsrepresentant seriøst. Videre er det viktig at Elevrådet ikke kun arbeider med saker som er av sosial karakter. Det må også ha innflytelse på saker som angår elevenes læring. Skoleledelsen har et spesielt ansvar når det gjelder å sette av tid til å møte Elevrådet.

Elevråd 2016 - 2017 Vestsiden skole.

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)
FAU består i utgangspunktet av en representant fra hvert klassetrinn og en representant fra spesialavdelingen Ventilen. FAU skal derfor minst bestå av 11 personer. Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foresatte som har hovedansvar for barns utvikling og opplæring.  Foresatte har rett til medvirkning i skolen.  FAU skal sikre reell medvirkning fra foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

FAU 2016 - 2017 Vestsiden skole.

Foreldreråd/Foreldrekontakt.
Opplæringsloven (§ 11-4) slår fast at det skal være et foreldreråd på hver grunnskole. Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrekontaktene er representanter for foreldrene, valgt av og blant foreldre med barn i samme klasse. Foreldrekontaktene skal samarbeide med kontaktlærerne de øvrige lærerne om å skape et godt miljø der elevene trives og der det er gode forutsetninger for læring. Foreldrekontakten har også en rolle i samarbeidet med skolen om læringsinnholdet, om læringsmetoder i de ulike fagene, om organisering av undervisningen og kvalitetsutvikling. Hver vår velges 5 foreldrekontakter til hvert trinn. Samtidig velges det en representant til FAU.

Foreldrekontakter 2016 - 2017 Vestsiden skole.

SU (Samarbeidsutvalget).
Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. (Opplæringsloven § 11-1). Flere kommuner har delegert avgjørelsesmyndighet i en del saker til samarbeidsutvalget. Kommunen kan opprette et eget styre for skolen ved siden av samarbeidsutvalget (Kommuneloven § 11). Foreldrenes representasjon skal ikke svekkes i et eventuelt annet styre. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU 2016 - 2017 Vestsiden skole

SMU (Skolemiljøutvalget)
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, tilsatte, elevene og foreldrene tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøutvalget. Skolemiljøutvalget har uttalerett i saker som gjelder skolemiljøet (opplæringslova kapittel 9a).Oppgavene vil i stor utstrekning omfattes av arbeidsmiljøutvalgets oppgaver.Skolemiljøutvalget har ikke vedtakskompetanse. Vanlig saksgang kan være at saker fra Elevrådet går til SMU, for deretter å gå til FAU og SU.

SMU 2016 - 2017 Vestsiden skole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut