Skadedyr og dyrehold

Innhold

Dyrehold

Hold av kjæledyr er økende i Norge. Samtidig som kjæledyrhold er til glede og trivsel for mange mennesker, kan kjæledyrholdet påføre omgivelsene hygieniske ulemper. Dette gjelder særlig der det holdes mange dyr og det er kort avstand til naboer.

Alle dyreeiere har ansvar for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensing for omgivelsene. Antallet dyr skal holdes på et nivå som eier kan håndtere slik at dyrene får forsvarlig stell og omsorg.

Dyreeier har ansvar for at dyrefor oppbevares og at foring skjer på en slik måte at det ikke etableres skadedyr.

Dyrehold i tettbygd strøk kan ofte føre til nabokonflikter ved at det oppstår hygieniske ulemper i form av lukt, forurensning, avfall, støy etc. som for noen er til stor sjenanse og som oppleves som en forringelse av bomiljøet. Med dyrehold menes hunder, katter, duer, kaniner, fjærkre, hester, kyr, sauer, geiter o.l. som blir ivaretatt i bopel eller umiddelbar nærhet (duekleiv, kaninbur, fjærkrebur o.l. i hagen).

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern stiller helse- og miljøkrav til lokaler, virksomheter og eiendommer ved at disse skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Det er eieren som er ansvarlig for å utføre beskyttelsestiltak og ta de forholdsregler som ellers er nødvendige for å forebygge, hindre eller motvirke at slik virkning oppstår.

Kattehold

Det finnes ikke villkatter i Norge. Alle såkalte villkatter stammer fra et hjem og betegnelsen "eierløse katter" benyttes. Dersom man forer bestander av eierløse katter på sin eiendom, kan man bli ansett som eier av dyrene og dermed bli holdt ansvarlig for dem.

Ansvarsløst kattehold kan medføre at det etableres bestander av eierløse katter og i mange byer og tettsteder er populasjonen av eierløse katter stor. Dette kan medføre hygieniske ulemper som lukt og støy. 

Alle katteeiere bør sørge for å merke katten sin (øremerking, elektronisk merking). Katter bør steriliseres for å hindre at bestanden av eierløse katter vokser.

Mattilsynet har gitt ut en veileder om kattehold. Denne finner du på Mattilsynets hjemmeside. 

Godkjenning av heste-/ridesentre og liknende

Det er forbudt å drive dyrepensjonat og heste-/ridesentre uten tillatelse fra Mattilsynet.

Kontakt Mattilsynet for nærmere opplysninger.

Håndtering av gjødsel ved hestehold

Gjødsel fra hester kan lagres utendørs. Lagringen skal foregå på en slik måte at det ikke skaper luktproblemer, forurenser vannkilder eller medfører etablering av skadedyr. Det anbefales at foringen forgår i tett beholder. For ytterligere opplysninger kontakt landbrukskontoret i kommunen.

Hestemøkk langs veger og gang- og sykkelstier er et økende problem som følge av økt hestehold i tettbygde strøk. Dette kan skape hygieniske problemer. Det anbefales derfor å benytte oppsamlingspose på hester som ferdes langs offentlig veg/gang- og sykkelveg.

Hønsefugl, ender og gjess

Hold av hønsefugl, ender og gjess kan skape støy og luktproblemer. Hold av hane frarådes i tettbygd strøk. 

Viktige linker:

Mattilsynet

Skadedyrsbekjempelse

Det er eier eller bruker av bygning, innretning eller annet, som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, evt. oppdage, eller utrydde forekomst av skadedyr i henhold til forskrift om skadedyrsbekjempelse.

Med skadedyr forstås insekter, fugler, pattedyr og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og dermed utløser bekjempelsestiltak. Sykdomsfremkallende mikroorganismer regnes ikke som skadedyr.


Helserisiko
Skadedyr kan forårsake sykdommer eller helseproblemer hos mennesker via bitt, ved forurensning av matvarer, drikkevann eller ved forurenset badevann. Skadedyr kan også gi helseplager i form av allergiske reaksjoner. I tillegg kan skadedyr på forskjellige måter forårsake materielle skader.

Forebygging
Ved å fjerne skadedyrenes tilgang på mat og vann, samt å frata dem muligheter til hvile- og gjemmesteder på eiendommen, vil man på en god måte forebygge at skadedyr etablerer seg på eiendommen. Har skadedyr først etablert seg, er det ofte vanskelig å bekjempe dem uten profesjonell hjelp.

Skadedyrbekjempelse
Den som eier eller bruker en bygning, innretning eller annet, kan selv utføre skadedyrsbekjempelse på eget område. Det må brukes bekjempelsesmidler og metoder som gir minst mulig skadevirkninger for miljø og helse, men som gir ønsket resultat. Kjemiske midler som benyttes, skal være godkjente til formålet.

Kommunen kan pålegge den ansvarlige å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller utrydde skadedyr hvis forekomst av skadedyr tilsier dette. Dersom ikke pålegget følges, kan kommunen gjennomføre tiltak for den ansvarliges regning.

For å ha rett til å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves godkjenning av Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttets oversikt over godkjente skadedyrbekjempere finner du her.

Miljørettet helsevern fører tilsyn med skadedyrbekjempere iht. forskrift om skadedyrbekjempelse.

Folkehelseinstituttet har informasjon om ulike skadedyr og bekjempelse av disse samt oversikt over godkjente skadedyrbekjempere. 

Viktige dokumenter:

Til toppen