Månedsrapport for luftkvalitet i januar

Innhold

Målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenland har målt og kontrollert resultatene for luftkvaliteten i januar. Hovedresultatene er at det har vært gode resultater for alle komponentene vi måler: Partikler (PM2,5 og PM10), nitrogendioksid (NO2), svoveldioksid (SO2) og ozon (O3). Målingene gjennomføres på fem målestasjoner.

Det ble i januar ikke registrert overskridelser av grenseverdien i forurensningsforskriften kapittel 7 for PM10 på 50 µg/m3, men 2 overskridelser av luftkvalitetskriteriet på 30 µg/m3 for PM10.

Mye nedbør og tiltak ved og på veiene i januar førte til lave verdier av PM10 med positivt resultat både for døgnoverskridelser og årsmiddelverdien.

For NO2, SO2 og O3 har det ikke vært noen utfordringer eller overskridelser av grensene i forurensningsforskriften eller luftkvalitetskriteriene.

Av de 744 timene i januar var 666 timer i kategori grønn, lite luftforurensning. Det var også 63 timer i kategori gul, moderat luftforurensning og 15 timer i kategori rød, høy luftforurensning. Totalt sett var luftkvaliteten i Grenland god i januar med 90 % av timene i grønn kategori. Både været og tiltak har bidratt til dette. Alle timene i kategoriene gul og rød skyldes luftforurensning fra partikler. Dette er fordelt både på PM2,5 og PM10.

Her kan du lese rapporten.

Til toppen