Næringsliv og bærekraft

Innhold

Porsgrunn er en fremoverlent kommune der bærekraft er et sentralt tema. Bærekraftig utvikling er en fellesnevner for målene i kommuneplanen.

Porsgrunn kommune har som målsetting å være en god vertskommune for både etablert og tilkommende næringsliv, og jobber for å fremme grønn teknologi og framtidsrettede løsninger.

For å ivareta en bærekraftig utvikling legges FNs bærekraftsmål til grunn for all planlegging, med befolkningsvekst og barn og unge som særskilte satsingsområder. Dette betyr at kommuneplanens mål og strategier må avstemmes mot bærekraft, og hensynet til miljø, inkludering, folkehelse og samfunnssikkerhet, skal vektlegges og ivaretas på tvers av planens mål og strategier.

Porsgrunn kommune har stort potensiale for en bærekraftig og miljørettet næringsutvikling. Næringslivet i kommunen prioriterer bærekraft og jobber for grønn omstilling. Dette gjelder særlig utslippskutt fra eksisterende industri.

Industri- og teknologiklyngen Powered By Telemark arbeider for at Grenland skal være en internasjonal foregangsregion for grønn industriomstilling, med ambisjon om å bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040.

Powerhouse8 Red2 (2)
Til toppen