Politiråd

Innhold

Det etableres med dette et Politiråd, et formalisert samarbeid mellom Grenland politistasjon og Porsgrunn kommune. Politirådets oppgave er å se hele det kriminalitetsforebyggende feltet under ett, for slik å skape trygghet for alle innbyggere i Porsgrunn.

Mål

Porsgrunns innbyggere skal oppleve nødvendig trygghet og sikkerhet. Det skal være et godt oppvekstmiljø for barn og unge, og kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblemer og psykiske problemer skal forebygges.

Mandat

 • Politirådet er et samarbeidsforum på ledelsesnivå mellom politiet og kommunen. Formålet med samarbeidet er å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap som er av strategisk betydning i forhold til de prioriteringer og beslutninger som må foretas både hos politiet og i kommunen.
 • Politirådet skal samle politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid og felles idédugnader. Det skal være en arena for å omsette kunnskap om lokale problemer til en samordnet innsats.
 • Politirådet blir øverste organ for SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i Porsgrunn.
 • Politirådet er et forum der dagsaktuelle spørsmål og problemstillinger kan drøftes

Politirådets hovedsatsingsområder er følgende
- Barne- og ungdomskriminalitet, SLT-samarbeidet
- Vold og ordensforstyrelser i sentrum
- Vold i nære relasjoner    
- Gjenganger kriminalitet
- Hatkriminalitet                                                                                                                                                                                     

Politirådet består ved etableringen av følgende representanter

 • Anne Kristine Grøtting (Leder av rådet). Anders Rambekk (KrF) som varamedlem.
 • Robin Kåss (AP), med Janicke Andreassen  (AP) som varamedlem.
 • Anne Karin Hansen (H), med Stine Margrethe K Olsen (FRP) som varamedlem.
 • Rådmannen, Rose-Marie Christiansen
 • Kommuneadvokat Randi Gro Thuland
 • SLT-koordinator Kjetil Haugersveen
 • Politistasjonssjef Grenland politistasjonsdistrikt og GDE leder, Telemark Dag Størksen
 • Seksjonsleder etterforskning og etterretning i Grenland politistasjonsdistrikt Annie Sandersen
 • Seksjonsleder for forebyggende seksjon Tor Ragnar Steffensen

Partene i politirådet – kommune og politi - står videre fritt til å invitere med andre aktuelle aktører/ressurspersoner ved behov i de enkelte møtene.

Organisering

 • Varaordfører er leder av Politirådet.
 • Sekretariatet går på rundgang mellom Porsgrunn kommune og Grenland politistasjon, ett år av gangen. Porsgrunn kommune er sekretariat i 2018.
 • Alle Politirådets medlemmer kan melde inn saker, disse må meldes sekretariatet senest 2 uker før rådet skal møtes for å komme på sakskartet.
 • Politirådet skal møtes fast tre ganger i året; ved årets start, forsommeren og tidlig høst. I tillegg kan det være aktuelt at rådet møtes for å ta tak i aktuelle saker og situasjoner som krever felles innsats.

Politirådet vil tidvis behandle saker som er unntatt offentlighet, og Politirådets representanter har taushetsplikt både når det gjelder muntlig og skiftelig materiale av den karakter.

Oversikt over møtende medlemmer av Politirådet iAstrid.Borchrevink.Lund@politiker.porsgrunn.no Porsgrunn kommune 2019 – 2023;

Anne Kristine Grøtting (leder) anne.kristine.grotting@porsgrunn.kommune.no
Robin Kåss  robin.kass@porsgrunn.kommune.no
Anne Karin Alseth Hansen anne.karin.hansen@porsgrunn.kommune.no
Rose-Marie Christiansen rose.marie.christiansen@porsgrunn.kommune.no
Randi Gro Thuland randi.gro.thuland@porsgrunn.kommune.no
Kjetil Haugersveen Kjetil.Haugersveen@porsgrunn.kommune.no
Tor-Ragnar Steffensen tor-ragnar.steffensen@politiet.no
Annie Sandersen annie.sandersen@politiet.no
Dag Størksen dag.storksen@politiet.no

Varamedlemmer

Astrid B. Lund Astrid.Borchrevink.Lund@politiker.porsgrunn.no
Anders Rambekk anders.rambekk@politiker.porsgrunn.no
Stine Margrethe K Olsen stine.margrethe.olsen@politiker.porsgrunn.no

Møter og referater

 

Politiråd 14.03.2022

Politiråd 10.11.2021

Til toppen