Omsorgsstønad

Innhold

Omsorgstønad er en godtgjøring som kan ytes til de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Det er den som har omsorgsarbeidet og ikke den som trenger omsorg, som mottar godtgjøring.

Satsen for omsorstønad bestemmes gjennom politiske vedtak og blir fattet i bystyret. Gjennom saksbehandling avgjøres det hvilken prosentsats den enkelte kvalifiserer for, og om det er grunnlag for å få omsorgslønn.

Både ektefeller, foreldre og andre frivillige omsorgsytere, med og uten omsorgsplikt kan søke ordningen.

Porgsrunn kommune vurderer hvorvidt det skal ytes omsorsgslønn til den enekelte søker ut fra  følgende:  - er omsorgsarbeidet særlig tyngende? - er det nødvendige omsorsgsoppgave? - om det er den beste omsorgen for den omsorgstrengende? - hvor mange timer omsorgsarbeidet utgjør hver måned? - om omsorgarbeidet er mer fysiske eller psykisk belastende enn det som er vanlig? - innebærer omsorgarbeidet mye nattarbeid og /eller avbrudd i nattsøvn? -  er omsorgsarbeidet av varig karakter eller har vart over lengere tid ? - fører arbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid? I tillegg vurderes nivået på omsorgslønn opp i mot kommunes ressurser.

Det er Tjenestekontoret som saksbehandler din søknad i tråd med Forvaltningslovens bestemmelser. 

Mottar du omsorgslønn, utbetales den fra Porsgrunn kommune og administreres fra Hjemmetjenesten Herøya. Den som mottar omsorgslønn har selv ansvar for å gi beskjed til Tjenestekontoret ved endringer.

Til toppen