Omsorgsbolig

Innhold

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre.

Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.

Miljøarbeidertjenesten for voksne funksjonshemmede.

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret er behjelpelig med veiledning og utlevering av søknadsskjema. Ta gjerne kontakt med servicesenteret.

Besøksadresse: Storgt 153

Tlf 35 54 70 00

Til toppen