Hjemmesykepleie

Innhold

Pleie og omsorg i hjemmet (hjemmesykepleie) er nødvendig helsehjelp som gis hjemme over kortere eller lengere tid. Det innebærer hjelp til å ivareta grunnleggende fysiske og psykiske helsebehov som; personlig hygiene, av- og påkledning, hjelp til måltider, hjelp til medisiner (mulitdose), sårbehandling, katetrisering, smertelidnring, psykriatrisk sykepleie og veilede deg slik at du kan klare mest mulig selv.

De som bor eller oppholder seg i Porsgrunn kommune og som på grunn av helsesvikt har behov for pleie og omsorg i hjemmet har rett på hjelp. Du må søke Tjenestekontoret om tjenesten. .

Ta kontakt med Tjenestekontoret i Porsgrunn kommune,

Tlf 35 54 73 30

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

I Porsgrunn kommune sender vi ut brev med tekst om at Tjenestekontoret vil innhente nødvendige opplysninger og starte saksbehandlingen i løpet av 30 dager og dersom saksbehandlingen tar lengere tid vil du fa beskjed om dette, jfr Forvatningsloven paragraf 11

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Søknaden sendes

Tjenestekontoret

Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Tlf 35 54 73 30

tjenestekontoret@porsgrunn.kommune.no

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Til toppen