Kreftkoordinator

Innhold

“Et tilbud til kreftpasienter og pårørende i Porsgrunn kommne som trenger råd og veiledning, eller hjelp til koordinering av tjenester.

Årlig får over 27 000 mennesker diagnosen kreft i Norge, og det lever ca 200 000 mennesker som har, eller har hatt, kreft i Norge i dag. Å få kreft påvirke alle sider av livet, og sykdommen får følger for den som er syk og for dem som er pårørende.

Mange blir helbredet av sykdommen, men vil ha en langvarig behandlings- og rehabiliteringsprosess å forholde seg til. Andre vil ikke oppleve å bli helbredet, og vil ha behov for livsforlengende og symptomlindrende behandling, ofte i lang tid. Dette er pasienter som har mange og sammensatte behov.

Ingen forblir uberørte av kreft, og det betyr å bevege seg inn i det ukjente. Mange spørsmål vil dukke opp, og det kan være vanskelig å få oversikt. Du behøver ikke mestre og ordne alt selv, det finnes mange tilbud og tjenester for deg som har eller har hatt kreft. Kreftkoordinator kan være en støttespiller, og en som bidrar til å skaffe mer oversikt for deg som pasient eller pårørende.

Hva er en kreftkoordinator?

I Porsgrunn kommune er kreftkoordinator en kreftsykepleier med bred erfaring fra arbeid i kommunehelsetjenesten, og samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre eksterne aktører.

Kreftkoordinator skal:
• Være lett tilgjengelig, og bistå med råd og veiledning til pasient, pårørende og samarbeidspartnere i kommunen
• Bidra til å skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet i behandlingstilbudet til kreftpasienter i Porsgrunn Kommune, ved å bidra i arbeid for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter i kommunen
• Ha oversikt over og samarbeid med pasientforeningene, frivillige og likemenn
• Samarbeide med helsesøstertjenesten, skole og barnehage for å sikre oppfølging av barn og unge som pasient eller pårørende
• Samarbeide med fastleger, ansatte i kommunens helse og omsorgstjenester, NAV og sykehusene
• Samarbeide med kreftsykepleiere/kreftkontaktene og andre ansatte som arbeider i kommunehelsetjenesten, veilede og undervise
• Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg gjennom samarbeid med ulike aktører både internt og eksternt, på alle nivå og på tvers av sektorer, og med frivillige organisasjoner

Hvis mye synes kaotisk kan det være vanskelig å vite hva man skal søke råd og veiledning for, det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Det er naturlig å ha mange tanker, følelser og bekymringer knyttet til det å være kreftrammet, eller å være pårørende til noen som er det. I ulike faser av sykdom og behandling, eller som ferdigbehandlet, kan det være mye man bærer på og det kan være godt å dele dette med noen som er utenforstående. Du behøver ikke ha et klart spørsmål, eller problem for å ta kontakt, det å oppleve at livssituasjonen er endret og uoversiktlig kan være utgangspunktet.

Kontaktinformasjon

Ønsker du en å snakke med, en som kan gi råd og veiledning, eller du vil vite mer om hva som finnes av tilbud og tjenester, ta kontakt med kreftkoordinator for en avtale:

Kreftkoordinator Porsgrunn kommune
Eva Markseth Lia
Tlf: 35 54 79 74/ 957 57 417
e-post: eva.markseth.lia@porsgrunn.kommune.no
Eventuelt kan Tjenestekontoret kontaktes på tlf: 35 54 73 30

Til toppen