Tjeneste i heimevernet

Innhold

Lønn under avtjening av verneplikt

Arbeidstakere med minst 6 måneders forutgående sammenhengende tjeneste i kommunen har rett til slik lønn ved tvungen militærtjeneste, sivil tjenesteplikt, plikttjeneste i sivilforsvaret, i politireserven og i heimevernet. Ved tvungne repetisjonsøvelser gis tilsvarende lønn for inntil 1 måned i kalenderåret.

Følgende vilkår må være oppfylt for at en arbeidstaker skal ha krav på lønn under avtjening av verneplikt:

  • Arbeidstakeren må ha minst seks måneders sammenhengende tjeneste i vedkommende kommune/virksomhet.
  • Verneplikten må være tvungen. 
  • Arbeidstakeren må forplikte seg til å gjeninntre i tjeneste i kommunen/virksomheten for et tidsrom av minst tre måneder. 

Beregning av lønn

  • Under avtjening av verneplikt skal arbeidstaker med forsørgeransvar utbetales full lønn med fradrag av det som ytes av staten, jf. HTA kapittel 1 § 9 punkt 9.2.1.
  • Arbeidstaker uten forsørgeransvar utbetales tredjedels lønn med fradrag som nevnt, jf. HTA kapittel 1 § 9 punkt 9.2.2.
  • Arbeidstaker som tilstås høyere godtgjøring av staten enn den lønnen vedkommende får av kommunen, får ingenting fra kommunen.

Fradrag i lønn

Alle kontantgodtgjøringer samt godtgjøring av kost og kvarter for de vernepliktige som bor privat, skal trekkes i lønnen.
Det er staten som avgjør hvilke tillegg som skal utbetales. Det mest praktiske for kommunen/virksomheten vil dermed være å tilskrive den avdelingen som har innkalt vedkommende og få opplyst beløpet vedkommende får utbetalt. Avdelingen vil da også holde kommunen løpende orientert om endringer i beløpet.

Tillegg som ikke går til fradrag

For arbeidstakere som tjenestegjør som befal, skal det ikke foretas fradrag for utbetalt beordringstillegg, militærtillegg, beredskapstillegg, omforent tillegg eller tillegg for administrativ forpleining. For korporaler og menige skal det ikke gjøres fradrag for tillegg for undervannsbåttjeneste, dykkertjeneste, torpedobåt-/kanontjeneste, fallskjermhopping og flyging. Nevnte tillegg er kompensasjon for spesiell ulempe eller risiko.

Full lønn

Med full lønn menes ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan.

Hvor lenge tilstås lønn?

Ved avtjening av verneplikt i henhold til HTA kapittel 1 § 9.1

skal lønn utbetales for den faktiske tjenestetiden. Ved tvungne repetisjonsøvelser o.l. gjelder en begrensning på én måned per kalenderår.

Til toppen