Nye arbeidsoppgaver

Innhold

Ansatte kan ved behov bli omdisponert/beordret til annet arbeid.

Omdisponeringer

På vår nettside finnes det en invitasjon til frivillige om å melde sin arbeidskraft. Før vi evt. bruker frivillige, så må vi vurdere bruk av egne ansatte først og fremst slik at de ikke må permitteres. Det er derfor laget en oversikt over ansatte pr. virksomhet.

Har du ansatte som kan omdisponeres til annet arbeid, ber vi deg gå inn i regnearket og finne din virksomhet/ansatte og fylle ut kolonnen for omdisponering av stillingsprosent. På denne måten vil arbeidsgruppen for bemanning til enhver tid har oversikt over tilgjengelige ressurser.

Oppgaveløsing og bruk av egne ressurser

Til ledere i alle virksomheter, særlig til ledere i Helse og omsorg:

Har dere oppgavebehov som dere trenger ressurser til? Har dere arbeidsoppgaver dere ønsker å skjerme helsepersonell fra å gjøre i disse koronatider (oppgaver som vanligvis gjøres, men som man ikke må ha helsekompetanse for å utføre)? 

HR utvalget må ha en tydelig tilbakemelding på hvilket behov dere har, slik at vi kan matche det med ressurser som kan bistå.

Det HR-utvalget trenger av informasjon er:

  • Stillingstype/kompetanse
  • Hvor mange stillinger
  • Tidspunkt for behov

Meld inn ditt behov til HR-utvalget@porsgrunn.kommune.no

HR-utvalget vil først sjekke om det finnes interne ressurser. Dersom vi ikke har det, vil en kontaktperson på virksomheten få tilgang til søkerlisten. Søkerlisten er ferdig sortert i kvalifiserte/ikke-kvalifiserte søkere. Dersom en virksomhetsleder finner navn på listen den ønsker samtale med, anbefaler vi å bruke intervjuguide. Der finnes det noen lure tips til hvordan en kan gjøre mye klart via en liten telefonsamtale i forkant av et evt. intervju. Guiden fungerer både som sjekkliste og som guide i selve intervjuet.

Ved behov for bistand i prosessen eller andre spørsmål å ta kontakt med HR-utvalget.

 

Omdisponering av personell - regler

Omdisponering av ansatte til andre oppgaver: 

Arbeidsgivers styringsrett utvides i ekstraordinære situasjoner slik som nå. Utvidet arbeidsplikt vil gjelde selv om det ikke er konkret hjemlet i arbeidsavtale, tariffavtale eller lov. Det følger av arbeidsforholdet en plikt til å slutte lojalt opp om arbeidsgivers interesser og behov, og å etterkomme arbeidsgivers ordre. Arbeidsplikten og lydighetsplikten utvides altså i dagens situasjon. 

Dette betyr for Porsgrunn kommune:
Kommunen kan omdisponere innenfor rimelighetens grenser. Det betyr at en kan omdisponere arbeidstakere med kort varsel.

Ved vurderingen må det vurdere hva slags type ansatte det er tale om, hvilken fare som er forbundet med det ekstraordinære arbeidet, og hvilke arbeidsoppgaver man settes til sammenlignet med de oppgaver man vanligvis har. Helsepersonell må finne seg i å arbeide innenfor andre deler av den kommunale helsetjenesten enn hva de vanligvis gjør. Dette er det klare føringer på, så her går styringsretten langt. Når det gjelder andre grupper ansatte i kommunen vil de også kunne pålegges endring i oppgaver på grunn av den ekstraordinære situasjonen. Det er de samfunnskritiske oppgavene kommunen må sikre blir ivaretatt.

Der det er behov for omdisponeringer tas dette opp til drøfting med lokale tillitsvalgte. Der hvor det mangler tillitsvalgt lokalt, gi beskjed til HTV om hva slags omdisponeringer som gjøres.

Der er arbeidsplassen er stengt utvides styringsretten. I slike tilfeller er det enda større handlingsrom for å omdisponere arbeidskraften. Foreløpig er det ikke store behov for omdisponering, men situasjonen kan endre seg raskt. Ansatte som jobber dagtid skal meldes inn på lønn som turnusansatte/færre uketimer, når dette er aktuelt.

Dersom det skulle bli aktuelt å permittere ansatte gjelder en varslingsplikt på minst 14 dagers. Men her er det forslag om endringer, som ventes vedtatt i løpet av uka. Porsgrunn kommune skal foreløpig ikke permittere ansatte. Før det gis varsel om permittering, skal spørsmålet drøftes mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Det skal settes opp undertegnet protokoll fra drøftingene.

Råd til kommunale arbeidsgivere

Alderspensjonister

Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon

Se egen avklaring fra KS om dette: Pensjonert personell

Dette betyr at pensjonister som blir «ansatt» i forbindelse med Korona, vil få ordinær tarifflønn i den perioden dette tiltaket varer. De vil da bli lønnet i hht hvilken stilling de ansettes i, og ikke på pensjonistlønn.

Alderspensjonister kan jobbe med Koronakrisen, uten å tape pensjon. Se egen avklaring fra KLP: alderspensjonister

Arbeid må være relatert til Koronavirus.

 

Til toppen