Ferie

Innhold

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Ferie og fleksitids avvikling

Viktige punkter som gjelder ferie og fleksitids avvikling. Punktene er klarert med de hovedtillitsvalgte, men husk å drøfte ferieavvikling med din lokale tillitsvalgt.

1.  Avtalt og planlagt ferie skal avvikles til tross for koronasituasjonen, der dette er mulig ifht opprettholdelse av forsvarlig drift. Dette gjelder selv om det ikke lenger er mulig å reise på den planlagte ferien. Det er kun sykdom og pålagt karantene som kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9.
2.  Sommerferie skal planlegges og avvikles som vanlig. Ferielovens bestemmelse om hovedferie i perioden 1. juni – 30. september gjelder fortsatt.    
3.  Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie hvis det er nødvendig på grunn av utforutsette hendelser, som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3 (1).  Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge.

 • Konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.
 • Eventuell endring av ferien skal drøftes.
 • Arbeidstaker kan kreve dokumenterte merutgifter på grunn av slik omlegging erstattet. Slik ev. merutgifter må det opplyses om under drøfting dersom de skal vurderes erstattet.
 • Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidstaker og arbeidsgiver inngår avtale om å utsette ferien.

4.  Dersom driften tillater det bør ansatte generelt oppfordres til å ta ut ferie i tiden fremover, for eksempel i forbindelse med påsken. Om mange ansatte skal avvikle ferie når situasjonen normaliserer seg, kan det skape utfordringer for driften.

Det gjøres oppmerksom på følgende: På bakgrunn av den spesielle situasjonen vi er i kan arbeidsgiver pålegge uttak av ferie.

 • Det er begrensninger bl.a knyttet til arbeidstakers krav på å få minst 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, mellom 1. juni og 30. september, og den ekstra ferieuka ansatte over 60 år har.
 • Den resterende del av ferien kan arbeidsgiver pålegge ansatte å ta, grunnet driftssituasjonen.
 • Overført ferie fra fjoråret skal tas ut først. 
 • Ferielovens varslingsfrist er 2 måneder, men hvis driftshensyn gjør at fristen ikke kan overholdes må den ansatte ta ut ferie.
 • Ferietidspunktet skal drøftes med den enkelte arbeidstaker eller tillitsvalgt før arbeidsgiver bestemmer tidspunktet for ferie.
 • For ansatte som har planlagt ferie for hele året, f.eks pga små barn, bør dette hensynstas, med mindre driftssituasjonen tilsier noe annet. 
 • Tidskontodager for ansatte over 62 år skal også tas ut der driften tillater det.     

Arbeidstid og avspasering

 • Arbeidstid utover 37,5 t/uke skal være helt nødvendig og avklart med leder.  
 • Leder må ivareta ansatte som opplever større arbeidspress i denne perioden, ved å om mulig omdisponere ressurser internt eller på tvers av avdelinger/kommunalområder. Les mer om omdisponering av personell.
 • Partene - arbeidsgiver, tillitsvalgt og vernetjenesten – er opptatt av at merarbeid blir fordelt på flere ansatte der det er mulig.

Sommertid for kontoradministrasjon

Ordning med sommertid for kontoradministrasjon går foreløpig som vanlig. Ordningen innebærer ubetalt spisepause på 20 min gjennom hele året, og at man trekker 23 timer etterskuddsvis. Trekk for sommertiden i 2019 trekkes i mai, men ansatte som ikke har opptjent nok fleksitid kan etter avtale trekkes i september. Nyansatte etter september 2019 skal altså ikke trekkes før våren 2021.

 

Mer informasjon

Her finner du svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus.

Les mer om ferie, utsettelse og endring av fastsatt feire på KS sin side (oppdatert 24.03.2020):

Ofte stilte spørsmål.

Regjeringens reiseråd

 

 

Til toppen