'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Eiermelding

Porsgrunn kommunes eiermelding, vedtatt av bystyret den 21.1. 2016, er et redskap for bystyret for utøvelse av en målrettet, forutsigbar og langsiktig eierskapspolitikk.

Eiermeldingen skal bl.a. bidra til ønsket politisk styring og kontroll ved å gi rammer til valgte deltakere på generalforsamling og til representantskap. Også styremedlemmenes rolle og ansvar i ulike selskap, er omtalt.

Prinsippene i eiermeldingen er ment å gjelde for alle selskap/foretak/interkommunalt samarbeid, kommunen har eierinteresser i, uavhengig om det er kommunale foretak eller selskaper som Porsgrunn kommune eier alene eller sammen med andre (delt eierskap). Gjennom eiermeldingen uttaler bystyret de overordnede prinsipper bystyret ønsker skal være gjeldende i forvaltningen av sine eierposisjoner. Videre omhandles blant annet eiers forventninger til samfunnsansvar, premisser for valg av styremedlemmer og forventninger om utbytte og avkastning. Det presiseres at et bystyrevedtak om eierstyringsprinsipper ikke er bindende for de selvstendige rettssubjektene med mindre dette er nedfelt i vedtekter, vedtatt i generalforsamling, representantskap eller på annen måte gjort forpliktende gjennom selskapets egne organer. Kommunale foretak har imidlertid bystyret som sitt øverste organ og er derfor bundet av vedtatt eiermelding. Eiermeldingen legger også rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene.

Meldingen er todelt:

Del 1. Porsgrunn kommunes eierstyringsprinsipper og praktisk oppfølging av disse.

Del 2. Porsgrunn kommunes eierposisjoner, med separate eierstrategier for de viktigste selskapene/foretakene kommunen eier.

Den overordnede styringen er lagt i eiermeldingens del 1, eierpolitikk, herunder vedtatte eierprinsipper og praktisk oppfølging av disse. I tillegg er det etablert separate eierstrategier for de viktigste selskapene/foretakene, i del 2. I eierstrategiene er det blant annet formulerte formål med eierskapet, utbytte og avkastningsforventninger og eiers ønske for strategisk retning med videre. Eierstrategiene er således et viktig politisk verktøy for å stadfeste ønsket retning. Eierstrategier er individuelle og tilpasset det enkelte selskap. Kontroll gjøres administrativt av rådmannen og politisk av bystyret som er kommunens formelle eierorgan.

I det følgende er «valgnemnd» betegnelse for den nemnd bystyret oppretter etter konstitueringen, mens «valgkomite» er benevnelsen for den komite som generalforsamling eller representantskap tar initiativ til.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut