'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Referat 16. oktober 2008

Referat fra møte i Politirådet i Porsgrunn 16. oktober 2008.

Tid: Torsdag 16. oktober 2008 kl. 10-12.
Sted: Formannskapssalen, Porsgrunn Rådhus.

Til stede: Ordfører Øystein Beyer (leder av politirådet), Porsgrunn kommune.
 Siren Johnsen, varaordfører, Porsgrunn kommune.
 Thorleif Vikre, formannskapet, Porsgrunn kommune.
 Ingrid Kåss, kommunalsjef, Porsgrunn kommune.
 Kjell Lillestøl, SLT-koordinator, Porsgrunn kommune.
 Dag Størksen, politistasjonssjef, Grenland politistasjon.
 Ole Larsen, leder for Ordensseksjonen, Grenland politistasjon.
 Svein Nøklegård, leder for Etterforskningsseksjonen, Grenland politistasjon.
 Ann Christensen, leder for Utlendingsseksjonen, Grenland politistasjon.
 Inger Conradsen, leder for Sivilseksjonen, Grenland politistasjon.
 Anne Strand, koordinator for etterretning og analyse, G. politistasjon.

Sak 1. Kort orientering om kriminalitetsbildet med fokus på utelivet i helgene.


Anne Strand orienterte. Hennes Powerpoint presentasjon er oversendt kommunen.


Sak 2. Politiets virksomhetsplanlegging for 2009.


Dag Størksen orienterte om politiets virksomhetsplanlegging, herunder de sentrale føringene politiet har for 2009 gjennom ”Plan og rammeskriv” fra Politidirektoratet. Under denne saken ble det referert til besøk på Klokkerhuset, som er en del av Ungplan-systemet. Det ble anbefalt at også representanter fra kommunen burde besøke Klokkerhuset for å sette seg inn i forholdene der.

Innspill til plan- og rammeskrivet kan gis i løpet av januar. Eventuelle innspill fra Porsgrunn kommune er også velkomne, og det var enighet om at slike innspill eventuelt kan sendes via Kjell Lillestøl i løpet av januar 2009.

Det er ønskelig med orientering til formannskap og/eller bystyre på nyåret. Det er også ønskelig at politimesteren deltar på denne orienteringen. Dette følges opp av Porsgrunn kommune (er senere avtalt til bystyremøte 12. mars kl. 17-18).


Sak 3. Politiposten i Porsgrunn.


Politiførstebetjent Tore Klevan orienterte. Det har vært over 3.000 besøkende på politiposten, tilsvarende et årsbesøk på 6-7.000. Folk er fornøyde, mange sier at de er overrasket over at politiet er ”til stede” i Porsgrunn. Dersom det er aktuelt å flytte til et annet sted i forbindelse med at det gamle politihuset leies ut til andre, ønsker politiet hjelp av kommunen til å finne ny sentral plassering for politiposten.


Sak 4. Bekymringsmelding fra beboere på Mule.


Ordfører har fått bekymringsmelding fra naboer til beboere på Mule innenfor området rus/psykiatri. Det ble diskutert rundt dette, herunder de utfordringer kommunen har med å skaffe egnede boliger, det å samle flere beboere på ett sted osv.


Sak 5. ”På vei mot egen bolig”.


Politiet orienterte om sitt arbeid i Grenland innenfor prosjektet ”Færre utkastelser”. Dette er et samarbeid mellom namsmannen og flere offentlige etater, herunder Porsgrunn kommune. Prosjektet fortsetter i 2009.


Sak 6. Markering mot vold i Porsgrunn sentrum lørdag 18.10. på kvelden.


Ordfører orienterte om markering planlagt til kommende lørdag kveld i Porsgrunn. Markeringen kommer opp på bakgrunn av voldsepisoden som endte med dødsfall for kort tid siden. Ordføreren ønsket råd fra politiet i denne sammenheng, og stilte bl.a. spørsmål om politiet kunne delta på markeringen.

Ordføreren hadde lagt opp til en markering mot vold generelt, altså ikke knyttet opp mot den siste hendelsen, slik at dette ikke kan fremstå som et partinnlegg. Det var enighet om at dette var en riktig fremgangsmåte.

Politiet sa seg villig til å delta med noen uniformerte mannskaper med en passivt deltakende rolle på arrangementet.


Sak 7. Aktuelle saker, fokusområder for Politirådet.


Politiet orienterte om at familievoldskoordinator nå er tilsatt. Vedkommende vil kunne delta på senere møter i Politirådet for å orientere om arbeidet på fokusområdet ”Vold i nære relasjoner”.

Kjell Lillestøl orienterte om SLT-arbeidet i Porsgrunn. De 7 nye stillingene som miljøarbeidere, foreslått i Handlingsplan for 2007-2008, er nå på plass. De har dannet sitt eget nettverk, har nettverksmøter med faglig veiledning osv. Prosjektet ”På rett kjøl” foreslås innlagt i budsjettet for 2009.

Det er også kommet søknad fra ”God kveld Grenland” om midler. Denne søknaden må behandles innenfor Porsgrunn kommune som en del av Politirådets arbeidsfelt, ettersom Politirådet ikke er riktig forum for å bevilge midler.


Sak 8. Eventuelt.


Ingrid Kåss informerte om
- Bosetting av 50 nye flyktninger i 2009.
- BUF-etat ønsker å etablere institusjon for ungdom 16-18 år i Porsgrunn kommune.

Det ble stilt spørsmål ved form og innhold i Politirådets møter, og at man kanskje burde ha planer og tanker for arbeidet 2-3 år frem i tid eller mer. Det var enighet om at Anne Strand og Ingrid Kåss skulle møtes i etterkant av Politirådets møte for å diskutere videre samarbeid mht. strategier, langsiktighet osv.

Neste møte ble fastsatt til 12. februar 2009 i Porsgrunn. Klokkeslett avtales senere.
(Senere er møtet flyttet til 18. mai kl. 11-14)


Porsgrunn, den 19. januar 2009,
Kjell Lillestøl,
Referent.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut