Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Politiråd i Porsgrunn

Det etableres med dette et Politiråd, et formalisert samarbeid mellom Grenland politistasjon og Porsgrunn kommune. Politirådets oppgave er å se hele det kriminalitetsforebyggende feltet under ett, for slik å skape trygghet for alle innbyggere i Porsgrunn.

 

Mål:
Porsgrunns innbyggere skal oppleve nødvendig trygghet og sikkerhet. Det skal være et godt oppvekstmiljø for barn og unge, og kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblemer og psykiske problemer skal forebygges.

Mandat:
• Politirådet er et samarbeidsforum på ledelsesnivå mellom politiet og kommunen. Formålet med samarbeidet er å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap som er av strategisk betydning i forhold til de prioriteringer og beslutninger som må foretas både hos politiet og i kommunen.
• Politirådet skal samle politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid og felles idèdugnader. Det skal være en arena for å omsette kunnskap om lokale problemer til en samordnet innsats.
• Politirådet blir øverste organ for SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i Porsgrunn.
• Politirådet er et forum der dagsaktuelle spørsmål og problemstillinger kan drøftes

Politirådets hovedsatsingsområder er følgende:
- Barne- og ungdomskriminalitet, SLT-samarbeidet
- ”Det gode liv i sentrum”
- Vold i nære relasjoner

Politirådet består ved etableringen av følgende representanter:
• Ordfører Øystein Beyer (Leder av rådet).  Anne Gro Ødegård (AP) som varamedlem.
• Fra formannskapet, Thorleif Vikre, (FRP), med Tove Korsrud (FRP) som varamedlem.
• Fra formannsskapet, Siren Johnsen (V), med Erik Bystrøm (H) som varamedlem.
• Rådmannen, ved komunalsjef Ingrid Kåss
• SLT-koordinator Kjell Lillestøl (sekretær)
• Driftsenhetsleder, Grenland driftsenhet/stasjonssjef Grenland politistasjon
• Leder utlendingsseksjonen (USEK), Grenland politistasjon
• Leder sivilseksjonen (SIVSEK), Grenland politistasjon
• Leder ordensseksjonen (OSEK), Grenland politistasjon
• Leder etterforskningsseksjonen (ESEK), Grenland politistasjon


Partene i politirådet – kommune og politi - står videre fritt til å invitere med andre aktuelle aktører/ressurspersoner ved behov i de enkelte møtene.


Organisering:
• Ordfører er leder av Politirådet.
• Sekretariatet går på rundgang mellom Porsgrunn kommune og Grenland politistasjon, ett år av gangen. Porsgrunn kommune er sekretariat i 2008.
• Alle Politirådets medlemmer kan melde inn saker, disse må meldes sekretariatet senest 2 uker før rådet skal møtes for å komme på sakskartet.
• Politirådet skal møtes fast tre ganger i året; ved årets start, forsommeren og tidlig høst. I tillegg kan det være aktuelt at rådet møtes for å ta tak i aktuelle saker og situasjoner som krever felles innsats.

Politirådet vil tidvis behandle saker som er unntatt offentlighet, og Politirådets representanter har taushetsplikt både når det gjelder muntlig og skiftlig materiale av den karakter. 
Porsgrunn, den 25. februar 2008

__________________    __________________
Øystein Beyer                   Dag Størksen
Ordfører                           Driftsenhetsleder/politistasjonssjef
Porsgrunn kommune         Grenland driftsenhet

 

Skriv ut