'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Varsel om igangsetting av planarbeid Reguleringsplan for Høgås og østre del av Skogvegen, Porsgrunn. Avsluttet.

I medhold av plan– og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for deler av gnr. 200, bnr. 2717, 2712 m.fl. på Vestsida i Porsgrunn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging på søndre del av gbn. 200/2712. Nye boliger planlegges oppført i form av lavblokk / konsentrert småhusbebyggelse. Planforslag skal samtidig sikre at Høgås opprettholdes som et allment tilgjengelig grøntområde. Areal der nye boliger planlegges oppført er vist som boligområde i kommuneplanens arealdel.

Avgrensing av planområdet vises på kartutsnitt.

Skogvegen

Det skal som del av planforslaget utarbeides illustrasjoner som dokumenterer hvordan planlagt bebyggelse vil framstå i omgivelsene. Oppstartmøte med kommunen ble avholdt 10.01.11. Planlagt tiltak vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

 

Synspunkter med betydning for planarbeidet sendes innen 20.04.11 til vårt kontor. 

Børve & Borchenius
Pb 1050, 3905 Porsgrunn – tlf. 95432624
porsgrunn@ark-bb.no

Kopi av uttalelse sendes Porsgrunn kommune, byutvikling, pb 128, 3901 Porsgrunn. 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut