'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Bjørkøya, inkl. konsekvensutredning - endret planforslag lagt ut til offentlig ettersyn

Det ble mottatt mange planfaglige råd og uttalelser, inkludert innsigelser fra Fylkesmannen, til det planforslag som lå ute til offentlig ettersyn i perioden 01.07. - 02.09.2011.

Planområde Bjørkøya

Det har derfor vært nødvendig å foreta store endringer av reguleringsplanforslaget. Endringene medførte behov for  ny "1. gangs behandling" av planforslaget i utvalg for plan og kommunalteknikk. Et reguleringsplanforslag, dat. 29.02.12, ble i utvalgsmøte 13.03.12 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 16.03.12 - 27.04.12.

Det største endringene av planforslaget sammenlignet med det tidligere offentlig utlagte planforslaget av 07.06.11, er at "områder for bebyggelse og anlegg" for eksisterende hytter/hytteeiendommer i 100 m beltet nå er kraftig redusert i areal. Disse endringer av arealbruksformål påvirker ikke eksisterende eiendomsforhold. Videre er langt større arealer enn tidligere foreslått regulert til "naturområder/vern av kulturminner og kulturmiljø" og "hensynssoner" til disse formål.

Eventuelle spørsmål til reguleringsplanforsalget kan rettes til Byutvikling.

Saksbehandler er John Lium, tlf 35 54 74 21.

Reguleringsplanforslaget, inkl. konsekvensutredningen, er også lagt ut på kommunens Servicesenter, Storgata 153.

Elektronisk høringssvar

Eventuelle merknader må sendes Porsgrunn kommune, Byutvikling, Pb 128, 3901 Porsgrunn innen 27.04.2012

Sentrale dokumenter i plansaken:
Saksframlegg til PKT-møte 13.03.12.pdf
Saksprotokoll PKT sak 17-12.pdf
Reguleringsplan29.02.12 A3.pdf
Reguleringsplan 29.02.12 A0 1til2000.pdf
Oversiktskart, dat. 29.02.12.pdf
NATURKARTLEGGING - vedlegg til KU 07.06.11.pdf
Illustrasjonsplan A3 29.02.12 .pdf
Illustrasjonsplan A0 29.02.12.pdf
BjørkøyaNaturtype tillegg 06.10.11.pdf
29.02.12 Rev. REGULERINGSBESTEMMELSER.pdf
29.02.12 Arealregnskap.pdf
05.09.11 Arkeolog. reg.pdf

 

Reguleringsplan for Bjørkøya, med tilhørende konsekvensutredning, til offentlig ettersyn/høring som var ute i perioden 01.07.11 – 02.09.11
Plankart (pdf)
Planbeskrivelsen (pdf)
Illustrasjon av reguleringsplan (pdf)
Kommunens fastsetting av planprogram (pdf)
Konsekvensutredning mai 2011 (pdf)
Tillegg til konsekvensutredningen (pdf)
Vedlegg til konsekvensutredningen (pdf)
Reguleringsbestemmelser (pdf)
Modellbilder/illustrasjoner (pdf)
Saksframlegg i sak 36-11 (pdf)
Saksprotokoll i sak 36-11 (pdf)
Naturtypekartlegging (pdf)
Saksframlegg i PKT-sak 36-11.pdf
Saksprotokoll PKT-sak 36-11.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut