'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 12, dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn, delparsell 12.2 - Jernbaneverket varsler igangsetting av reguleringsplanarbeid

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart med regulering/omregulering av reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane i Porsgrunn kommune.

Det vil bli utarbeidet detaljregulering med hjemmel i ny plan- og bygningslov § 12-3 og Jernbaneverket vil fremme saken for offentlig behandling iht §3-7.


Formål med planarbeidet
Reguleringsplanen for Vestfoldbanen parsell 12.2 Vestfold grense-Porsgrunn ble vedtatt som enkeltspor i Porsgrunn kommune i 2002. Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket vurdere dobbeltspor på strekningen Farriseidet-Porsgrunn.

For å tilpasse den nye traseen til høyere hastighet vil det bli vurdert å flytte sporene på deler av strekningen. Dette vil i stor grad skje inne i tunnel i fjellet.

Planavgrensning
Planen fra 2002 omfatter i tillegg til jernbanesporene/tunnelene også deponier, rømningsveger og rigg- og anleggsområder.

Omreguleringen vil omfatte de samme områdene med tilhørende atkomst, justert for bredde og geometri for dobbeltspor. I tillegg vil det bli regulert økt kapasitet i massedeponier og rømningstunneler for hver kilometer i de lange tunnelene, iht nye krav etter vedtaket i 2002. De tidligere regulerte områdene det ikke er behov for etter ny plan, vil bli opphevet eller regulert til andre formål.

Planområdet Porsgrunn
Plaområdet Porsgrunn


Program for tilleggsutredninger
Modernisering av Vestfoldbanen parsell 12 er tidligere konsekvensutredet. Behov for utredninger anses i hovedsak å være dekket av tidligere godkjent KU, og tilleggsutredninger gjennomført i forbindelse med kommunedelplanen og den nylig gjennomførte reguleringsplanen.

Det er utarbeidet et notat ”Program for tilleggsutredninger dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn”, som er vedlagt dette brevet. (se nederst i saken)

Grunnundersøkelser og geologisk kartlegging
I forbindelse med planarbeidet vil det være behov for å gjennomføre undersøkelser av berggrunn og løsmasser. Noen eiendommer vil bli berørt av dette og vil bli kontaktet underveis.

Annet
Det kan bli aktuelt å inngå utbyggingsavtaler om opparbeiding av trafikkarealer.

Informasjonsmøte
Det inviteres til informasjonsmøte 25. januar 2010 kl.1800 i kantina Teknisk bygg 2.etasje Porsgrunn kommune. På møtet vil det bli orientert om status og fremdrift for planarbeidet, samt bli gitt anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Kontaktpersoner
Spørsmål i reguleringssaken kan stilles til:

Jernbaneverket:
Lars Tangerås, Prosjektleder 916 75735 lat@jbv.no
Morten Klokkersveen, Prosjekterings-leder 416 10640 klomor@jbv.no

Sweco Norge AS:
Jon-Steinar Baadstø, Oppdragsleder 95 12 44 80, Jon-Steinar.Baadsto@sweco.no

Porsgrunn kommune:
John Lium, Saksbehandler, 35 54 74 21, john.lium@porsgrunn.kommune.no 

Eventuelle merknader til planprogrammet og reguleringsarbeidet sendes til
Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen
Postboks 217 Sentrum
0103 Oslo
Att. Lars Tangerås

Eller per e-post til lat@jbv.no

Frist for å komme med merknader:  5.februar 2010

Vedlegg:
Program for tilleggsutredninger UFP 091216.pdf
Program for tilleggsutredninger UFP 091216.doc
Program for tilleggsutredninger UFP 091216.odt

Varslingsbrev Porsgrunn 091215.pdf
Varslingsbrev Porsgrunn 091215.doc
Varslingsbrev Porsgrunn 091215.odt

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut