'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Privat forslag til reguleringsplan for Frankebukta, Heistad. Varsel om offentlig ettersyn. Avsluttet.

Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtok i møte 02.06.10, sak 25/10, å legge privat forslag til reguleringsplan for Frankebukta.

Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtok i møte 02.06.10, sak 25/10, å legge privat forslag til reguleringsplan for Frankebukta, gnr. 69 bnr. 8 m. fl, sist rettet 06.05.10, med tilhørende forslag til bestemmelser, sist rettet 06.05.10, ut til offentlig ettersyn i seks uker (jfr. PBL § 12-10). Før 2. gangs behandling skal følgende forhold legges inn i plan og bestemmelser:

Frankebukta


Snuplassen i enden av kommunal veg:
a) Det må vises en detaljert løsning for parkeringsplass/snuplass i enden av offentlig veg som sikrer at disse vil fungere så godt som mulig med det areal en har til rådighet.
b) Det tas inn som et punkt i bestemmelsene at snuplass/parkeringsplass skal sikres med
gjerde/autovern langs ytterkanten av trafikkarealet.
c) Det skal velges en løsning med rundkjøring i enden av kommunal veg. Ved en slik løsning bør det stilles store krav om god landskapstilpasning og relativt små terrenginngrep.

Det forutsettes at den endelige traseen for kyststien og opparbeiding av denne i tråd med ”Planbeskrivelse for kyststien på strekningen Heistad – Ørvik”, datert 28.08.08, blir avklart med de regionale myndigheter som en del av planprosessen.
Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging på deler av gnr. 69 bnr. 8 med tilhørende friområder og infrastruktur. Innenfor boligområdet legges det til rette for konsentrerte småhus og eneboligbebyggelse. Det er vist ny atkomst til eksisterende bolig på gnr 69 bnr 8.

Forslag til plan med tilhørende bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 18.06. – 13.08.10.

Forslag til bestemmelser.pdf
Forslag til reguleringsplan.pdf
Saksframlegg sak 2510.pdf
Saksprotokoll - vedtak Utvalg plan og kommunalteknikk.pdf

Saksdokumentene kan også sees på Kommunens servicesenter, Storgata 153.
Eventuelle merknader merknader sendes fortrinnsvis via elektronisk høringssvar  eller  til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 02.08.10.
Merknader kan også sendes til e-postadressen: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Byutvikling. Saksbehandler: Gunnar Berg, mobil nr 974 95 287.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut