'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Områdereguleringen av Herøya. Avsluttet.

Bakgrunn, status og siste nytt - oppdatert 21.1.2010.

Vedlagte kart viser planens avgrensning.
Områdeavgrensing Herøya
Bakgrunn for områdereguleringen Det er en økende interesse for fradeling av boligeiendommer og etablering av ny bebyggelse på Herøya. Porsgrunn kommune har ved utvalg for plan- og kommunalteknikk (PKT) derfor vedtatt at det skal utarbeides en områderegulering over Herøya. Områdereguleringen skal ta opp i seg de arealmessige og transportmessige endringene som skjer på Herøya i fremtiden ved tilrettelegging for kollektivtransport, gang - og sykkelveger og øvrige kyst- og turstier sett i sammenheng med ny og eksisterende bebyggelse. Områderegulering Herøya er lovmessig forankret i Plan og bygningsloven (PBL) i lovens §12-2.

Målet med områdereguleringen
Godkjent områderegulering skal være retningsgivende for videre stedsutvikling på Herøya, og et arbeidsredskap ved etablering av bebyggelse og infrastruktur samt sikring av grønne områder og karakteristiske bygg.

BøkkerkåsaVarsel om oppheving av reguleringsplaner
etter PBL §12-14

30 eksisterende reguleringsplaner blir helt eller delvis erstattet av den nye planen. Samtidig med varsel om oppstart av områdereguleringen for Herøya, varsles det at de eksisterende reguleringsplanene innenfor planområdet skal helt eller delvis endres. Ta kontakt med Porsgrunn kommune for fullstendig liste over de planene det gjelder.

Fastsatt planprogram 
Områdereguleringen på Herøya vil bli konsekvensutredet etter PBL §4-2. En konsekvensutredning gir en nærmere utredning og vurdering av de forhold i planen som har vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Etter PBL §4-1 må planer som skal konsekvensutredes ha et planprogram. Planprogrammet ligger vedlagt.

Planprogram_fastsatt desember 2009

Utvalgte utviklingstrekk og prognoser for Herøya er samlet i et eget temanotat, som fokuserer på statistikk og prognoser om stedets befolkningsutvikling, samt statistikk over flyttemønster og boligbygging. Notatet tar også for seg dagens arealbruk slik den er vist i kommuneplanens arealdel (jf. bystyrevedtak av 6.11.2008), samt en oversikt over større grunneiere (Porsgrunn kommune, Norsk Hydro og større borettslag) og lokaliseringer av næringsvirksomheter på Herøya.

Temanotat_Statistikk januar 2010

Siste nytt: I forbindelse med planarbeidet har Porsgrunn kommune behov for konsulenttjenester ved utarbeiding av diverse utredninger mm. Derfor har kommunen i uke 3/2010 utlyst en minikonkurranse, forbeholdt konsulenter som Porsgrunn kommune har en rammeavtale med. Frist: 15. februar 2010. Minikonkurransen gjelder for følgende tre områder:

  1. Trafikkanalyser, støyutredninger og prosjektering av fremtidig vegsystem.
  2. Risiko- og sårbarhetsanalyse på Herøya
  3. Tjenester innen arkitektur, arealplanlegging/landskapsarkitektur og teknisk tegning

Merknader mm. til planarbeidet
sendes som brev eller e-post til Porsgrunn kommune eller via vårt elektroniske skjema øverst til høyre på denne siden:
Adresse:
Porsgrunn Kommune,
Byutvikling,
Postboks 128,
3901 Porsgrunn

Kontaktinformasjon:
Siv Wiersdalen, siv.wiersdalen@porsgrunn.kommune.no
Tlf: 35 54 74 23

Marius Lid, marius.lid@porsgrunn.kommune.no
Tlf: 35 54 74 74

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut