'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kunngjøring om godkjent reg.plan for Fv 32 Gimlev. - Augestadv.

Godkjennelse av reguleringsplan (detaljregulering) for Fv 32 Gimlevegen – Augestadvegen med tilhørende konsekvensutredning

Bystyret vedtok i møte 04.04.2013, sak 32/13 forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Fv 32 Gimlevegen – Augestadvegen med tilhørende konsekvensutredning.


Den godkjente reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse (lagt inn i saksframlegget), risiko- og sårbarhetsanalyser samt
den tilhørende konsekvensutredningen. Av saksframleggene ved planforslagets 1. gangs behandling og ved sluttbehandlingen framgår bl.a. hvilke uttalelser som er innkommet under planprosessen og
hvilke vurderinger som er gjort av disse innkomne uttalelsene. 

 

244 02 Godkjent reguleringsplan, plankart.pdf

244 03 Reguleringsbestemmelser godkjent 04. 04. 13.pdf

244 04 Bystyrets godkjennelsesvedtak, sak 32-13 i møte 04.04.13.pdf

244 05 Saksframlegg sluttbehandling, bystyresak 32-13, møte 04.04.13.pdf

244 06 Saksframlegg inkl planbeskrivelse 1 gangs behandling PKT sak 49-12 møte 18_09_12.pdf

244 07 Saksprotokoll 1. gangs behandling PKT-sak 49-12, møte 18.09.12.pdf

244 08 Revidert risiko- og sårbarhetsanalyse, Asplan.viak 05.03.13.pdf

244 09 Tillegg til ROS-analyser, Rambøll dat. 13.03.13.pdf

244 10 Reguleringsplanens konsekvensutredning, dat. 10.09.12.pdf

244 11 Opphevet regulerings- og bebyggelsesplan stadfestet 01.07.63.pdf

244 12 Vegvesenets notat dat. 11.03.13 om g-s kryssinger.pdf

 

Planområdet strekker seg fra og med ny rundkjøring ved Gimlevegen i sør til den eksisterende rundkjøringen ved Augestadvegen (ved Hovengasenteret) i nord.

Hensikten med planen er å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken, myke trafikanter og næringstrafikken på Fv 32 gjennom Porsgrunn. Den trafikkfarlige jernbanekryssingen i Lilleelvgate skal fjernes samtidig som de trafikale problemene knyttet til køkjøring på Fv 32 gjennom byen skal bedres.

Den vedtatte reguleringsplanen er  planalternativ 3B2, dvs ny Fv 32 legges øst for jernbanelinja, og i betongtunnel på en strekning nord for Dr. Munks gate. Avkjøring fra ny  Fv 32 til Hovenga/nordre del av Kjølnesområdet er via en rundkjøring i Dr. Munks gate. Arealene mellom jernbanen og ny Fv 32 sør for Lilleelva reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Bystyrevedtaket omfatter også vedtak om å oppheve “Regulerings- og bebyggelsesplan for arealet mellom Slottsbrugate – Grenmarsgate – Jernbanen og Bratsbergvegen”, stadfestet 01.07.63. 

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Eventuelle merknader sendes fortrinnsvis som elektroniske høringssvar. Klage kan også fremmes skriftlig for Utvalg for plan og kommunalteknikk og sendes Virksomhet for byutvikling,  Pb 128,   3901 Porsgrunn, eller som epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no , innen 18.05.2013.

Innkomne høringsuttalelser:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut