'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Down Town - Porsgrunn sentrum sør. Avsluttet.

Asplan Viak AS har på vegne av Storebrand Eiendom AS v/ Steen & Strøm og Bratsberg Gruppen AS, utarbeidet forslag til reguleringsplan for Down Town / Porsgrunn sentrum sør med konsekvensutredning.

Utvalg for plan og kommunalteknikk har 1. gangs behandling av reguleringsplanen i sitt møte 16. juni 2009. Deretter sendes planen ut på høring.

Planområdet omfatter en av de største sentrumsnære arealreservene i Grenlandsområdet, og utviklingen av området vil ha stor betydning for utvikling av både byen og regionen. I lys av dette ble det gjennomført en begrenset plan - designkonkurranse i 2007/2008 for å få frem alternative byplanmessige grep for området. Planforslaget er forankret i vinnerforslagets hovedgrep som senere er bearbeidet etter de føringer som ble gitt ifm juryens evaluering. Gjennom varslingsperioden og senere høring av forslag til planprogram har juryens føringer blitt supplert med innspill fra ulike berørte myndigheter og andre parter.

En viktig målsetting med planforslaget har vært å utvikle Down Town / Porsgrunn sentrum sør til å bli en integrert del av dagens sentrumsområde. Dagens industrirelaterte områder, utflytende parkeringsplasser og nedslitte anlegg skal erstattes av byrom for kreativ utfoldelse og karakterfulle bygg i god harmoni med eksisterende bebyggelse. Skala, funksjoner og bebyggelsesmønster skal ivaretas og videreutvikles. Bærekraftige løsninger som kan bidra til en fremtidsrettet utvikling av området og god økonomi utvikles gjennom energieffektive løsninger og arealbruk som reduserer transportarbeid og utslipp av klimagasser.

Planforslaget er forankret i Porsgrunn kommunes prosjekt ”kreativ utvikling” av sentrum og sentrumsnære områder med fokus på byens rom og gater som arena for møte mellom mennesker, kunst og kultur. Planforslaget anviser nye forbindelseslinjer som styrker kontakten mellom elva og bakenforliggende områder og gjør elvefronten tilgjengelig gjennom nye og attraktive forbindelseslinjer. Saneringen av dagens trafikk over Franklintorget åpner for et nytt byrom som innholdsmessig vil kunne fungere som fremtidig samlingspunkt for hele byen. Nye Grängestorget vil styrke forbindelsen mellom museet og elva.

Det foreliggende planforslaget representerer et robust plangrep som balanserer ulike syn og premisser. Det legges til rette for en fleksibel utvikling som kan gjennomføres i etapper over en kortere eller lengre tidsperiode uten bindinger som hindrer gode helhetsløsninger.
Planforslaget er fremtidsrettet og vil være et aktivt bidrag til oppfyllelse av Miljøvern-departementets og Grenlandsregionens (Tvillingbyene Skien og Porsgrunn) målsettinger for byutvikling.

1. Oversendelsesbrev fra Steen og Strøm Norge AS, datert 22.mai 2009 - (pdf).

2. Planbeskrivelse , datert 20. mai 2009 - (pdf).

 3.Reguleringsbestemmelser, datert 20.5.2009 - (word).
    Reguleringsbestemmelser, datert 20.5.2009 - (pdf).
    Reguleringsbestemmelser, datert 20.5.2009 - (odt). 

4. Plankart, datert 20. mai 2009 - (pdf).

5. Oversendelsesbrev fra Steen og Strøm Norge AS, datert 5. juni 2009 - (pdf).

6. Plankart, datert 5.juni 2009 - (pdf).

7. Diagram over alternative vegløsninger over Frednes - (pdf).

8. Konsekvensutredning (pdf).

9. Reguleringsplan Down Town (pdf).

10. Kvalitetsprogram (pdf).

11. Boligmarkedsanalyse (pdf).

12. Geoteknisk vurdering (pdf).

13. Miljøundersøkelse (pdf).

14. Trafikkutredning (pdf).

15. Uttalelser - varsler (pdf).

16. Etableringsundersøkelse hotell (pdf).

17. Kulturminneregistrering (pdf).

18. Støy (pdf).

19. Utalelser planprogram (pdf). 


 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut