'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Gebyrer og betalingssatser 2018

Fakturagebyr på kommunale fakturaer.

1.1 Gebyrer på vann, avløp, renovasjon og feiing

VANN  

UTGIFTER

1000 kr

 

INNTEKTER

1000 kr

Drift vannverk

23 432

 

Gebyr

42 397

Andel felleskostnader

1 672

 

Andre inntekter

88

Kapitalkostnad

16 396

 

Avsetning til fond

-985

SUM gebyrgrunnlag

41 500

 

SUM inntekter

41 500

         

AVLØP

       

UTGIFTER

1000 kr

 

INNTEKTER

1000 kr

Drift avløp

41 026

 

Gebyr

63 364

Andel felleskostnader

2 654

 

Andre inntekter

391

Kapitalkostnad

23 551

 

Bruk av fond

3 476

SUM gebyrgrunnlag

67 231

 

SUM inntekter

67 231

         

RENOVASJON

       

UTGIFTER

1000 kr

 

INNTEKTER

1000 kr

Drift renovasjon

43 281

 

Gebyr

45 738

Andel felleskostnader

677

 

Andre inntekter

0

Kapitalkostnader

2 716

 

Bruk av fond

936

SUM gebyrgrunnlag

46 674

 

SUM inntekter

46 674

         

FEIING

       

UTGIFTER

1000 kr

 

INNTEKTER

1000 kr

Drift feiervesenet

4 800

 

Gebyr

5 533

Andel felleskostnader

620

 

Diverse inntekter

19

Kapitalkostnader

118

 

Avsetning til fond

-14

SUM gebyrgrunnlag

5 538

 

SUM inntekter

5 538

I felleskostnader inngår del av regnskap og innfordring, personal, IT mv. Dekningsgraden for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing sett over noen år skal være 100 %.

Det foreslås at fradraget for kompostering på kr 300,- fjernes, da utsortering av matavfall er en del av den ordinære renovasjonen.

TYPE GEBYR

Kroner eks. mva

Endring

2017 – 2018

I. a. VANN

 

 

Tilknytning pr. eiendom

1,00

   

Årsgebyr, pr. m3

10,50

+10,5 %

 

Fastgebyr

1 000,00

0 %

 

I. b. AVLØP

   

Tilknytning pr. eiendom

1,00

 

Årsgebyr, pr. m3

18,50

0 %

Fastgebyr

1 400,00

0 %

I. c. RENOVASJON

   

Vanlig abonnement pr. dunk

2 650,00

+17,8 %

Septiktømming:**

   

- Slam tømmes hvert 2. år, pr. m3 pr. år

500,00

0 %

- Tette tanker, pr. tømming, stykkpris

1 500,00

0 %

I. d. FEIING

   

Pr. pipe pr. år

221,00

+3,8 %

Tilsyn av fyringsanlegg

221,00

+3,8 %

           

PRISEKSEMPEL for en enebolig på 120 m2, 1 søppeldunk og 1 pipe.*

TYPE GEBYR

ENHETSPRIS

Kroner eks. mva

PRISEKS.:

En enebolig inkl. mva*

I. a. VANN

 

 

Fastgebyr

1000,00

1 250,00

Årsgebyr etter stipulert forbruk

10,50

1 575,00

I. b. AVLØP

   

Fastgebyr

1 400,00

1 750,00

Årsgebyr etter stipulert forbruk

18,50

2 775,00

I. c. RENOVASJON

   

Standard abonnement pr. år

2 650,00

3 312,50

Slamtømming hvert 2. år. kr/kubikkmeter/år**

500,00

 

Tette tanker. kr pr tømming

1 500,00

 

I. d. FEIING

   

Tilsyn av fyringsanlegg mv

221,00

221,00

Feiing av en pipe

221,00

276,25

SUM KOMMUNALEGEBYRER

 

11 159,75

 

 

 

EIENDOMSSKATT

 

 

Bolig m/eiend.skattegr.lag 0,9 mill kr og 7 ‰

6 300,00

6 300,00

SUM GEBYRER/EIENDOMSSKATT

 

17 459,75

Gebyrer i perioden : eks. mva

 

2017

2018

2019

2020

2021

Vann, gebyr, kr/m3

9,50

10,50

11,50

13,00

14,50

Avløp, gebyr, kr/m3

18,50

18,50

19,50

21,00

22,00

Renovasjon, gebyr for en husholdning

2 250

2 650

2 750

2 800

2 900

Feiegebyr pr pipe

213,00

221,00

229,00

238,00

244,00

Tilsyn fyringsanlegg

213,00

221,00

229,00

238,00

244,00

* Beløpene er i faste 2017 kroner.

** Gebyr for slamtømming og tette tanker søkes harmonisert med årsgebyr for avløp, for en standard enebolig.

 

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

Gjeldende fra 1.1.2018. Økningen fra 2017 er på ca. 2,5 % og avrundet til nærmeste 50 for bedre selvkostdekning. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene.

A

GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2018:

2018

1 a

Oppstartsmøte:

Gebyr for oppstartsmøte godskrives ved fastsettelse av gebyr for plansaksbehandling dersom planforslaget sendes kommunen innen ett år etter avholdt oppstartsmøte

18 000

1 b

Behandlingsgebyr:

Fast gebyr for å ta sak til behandling

71 800

1 c

Arealgebyr:

Pr. 100 m² planareal <20.daa m²

Ved %-BRA > 100% eller BYA > 50% regnes gebyret ut per 100 m² BRA (BRA = bruksareal, BYA= bebygd areal, jfr. Miljøverndepartementets veileder H-2300)

1 150

 

Pr. 100 m² planareal >20 daa

650

1 d

Unntak fra gebyrer:

Følgende formål blir ikke gebyrbelagt:

 • Eksisterende bebyggelse, herunder idrettsanlegg som er offentlig tilgjengelig og grav- og urnelunder, i områder for bebyggelse og anlegg, når det ikke legges til rette for høyere utnyttelse.
 • Offentlig vegareal
 • Grønnstruktur
 • Landbruks-, natur- og friluftsformål
 • Hensynssoner, når areal innenfor hensynssonene ikke kan brukes på regningssvarende måte.

 

1 e

Mindre endringer av reguleringsplaner etter plan- og bygningslovens § 12-14:

10 500

1 f

Behandling av planprogram:

39 000

1 g

Urimelig gebyr: Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen etter eget initiativ fastsette et passende gebyr

 

B

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018

2018

2

Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl § 20-4:

2 a

Mindre byggearbeid på bebygd eiendom

5 050

2 b

Alminnelige driftsbygninger i landbruket

5 050

2 c

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

5 050

2 d

Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver

5 050

3

Rene eneboliger og fritidsboliger, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Gebyr betales pr enhet.

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

22 000

For hver igangsettingstillatelse

2 500

4

Sekundærleilighet i enebolig, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a) og g): Gjelder for egne boenheter med areal mindre enn 50 m² BRA. For større sekundærleiligheter betales gebyr i.h.t. pkt. 5.

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

4 900

For hver igangsettingstillatelse

2 550

5

Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig, blokk og andre boligtyper, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a) og g): Gebyr betales pr boenhet

a) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, 1.-4. enhet

16 000

b) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, 5.-8. enhet

8 000

c) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, 9. enhet og videre

4 500

For hver igangsettingstillatelse

2 550

6

Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA.

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 550

For garasje, uthus og lignende over 70 m² betales et tillegg på kr. 100,- pr. m²

 

7

Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser.

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, inntil 70 m² BRA

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 550

Bruksareal mellom 70 m² og 400 m² BRA

10 000

Bruksareal over 400 m² BRA

15 200

8

For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst:

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

0 - 50 m²

kr. 9400,-

+ kr. 140,- pr. m²

 

51 - 100 m²

kr. 16 600,-

+ kr. 110,- pr. m² som overstiger 50 m²

 

101 - 200 m²

kr. 22 200,-

+ kr. 100,- pr. m² som overstiger 100 m²

 

201 - 400 m²

kr. 32 300,-

+ kr. 40,- pr. m² som overstiger 200 m²

 

401 - 600 m²

kr. 40 400,-

+ kr. 35,- pr. m² som overstiger 400 m²

 

over 600 m²

kr. 50 600,-

+ kr. 30,- pr. m² som overstiger 600 m²

 

For tilbygg/påbygg til bolig og fritidsbolig betales 50 % av ovennevnte satser.

 

For hovedombygging betales 50 % av ovennevnte satser

 

For hver igangsettingstillatelse

2 550

9

Fasadeendring, etter pbl § 20-1 bokstav c):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 250

10

Bruksendring, etter pbl § 20-1 bokstav d):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

Gjelder for bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m.

For bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr etter areal som angitt i punkt 8

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 550

11

Riving, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav e):

Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning.

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

0 – 100 m² BRA

Over 100 m² BRA

5 050

10 000

For hver igangsettingstillatelse

2 550

12

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2 og 3

5 050

10 000

For hver igangsettingstillatelse

2550

13

Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker:

Gebyr for lokal godkjenning av foretak der erklæring om ansvar ikke kan benyttes, jf. forskrift ombyggesak § 11-4

2 550

Personlig godkjenning etter forskrift om byggesak § 6-8

2 550

Avslag på søknad om lokal godkjenning av foretak

2 550

For arbeider unntatt gebyr etter pkt. 17 betales ikke gebyr etter dette punktet

-

14

Dispensasjonsbehandling, etter pbl kap. 19 og fravik fra TEK:

Gebyr for behandling av søknader om dispensasjon kommer i tillegg til ev. byggesaksgebyr for selve tiltaket. Det betales det et gebyr per dispensasjon

 

Dispensasjoner som krever regionale myndigheters uttalelser

Søknader som er særskilt arbeidskrevende, som dispensasjon fra 100 -metersone

12 000

Dispensasjoner– som avklares uten regionale myndigheters uttalelser

Søknader som er mindre arbeidskrevende.

8 000

For mindre dispensasjoner i henhold til plan- og bygningslovens som behandles direkte i byggesaken. For eksempel teknisk forskrift.

Dispensasjoner knyttet til mindre tiltak som er fritatt for byggesaksbehandling

5 000

 

Søknad om fra vik fra Teknisk forskrift/ krev jf. Pbl §31-2. fjerde ledd.

7 400

15

Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg, etter pbl § 20-1 første ledd bokstavene a), l), og separate avløpsanlegg etter pbl § 27-2:

15a

Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

5 050

Tiltaksklasse 2 og 3

10 000

15b

Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling :

 

Tiltaksklasse 1

5 050

Tiltaksklasse 2 og 3

10 000

Ved veger lengre enn 500 m betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser

 

15c

Damanlegg og basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling :

 

Tiltaksklasse 1

5 050

Tiltaksklasse 2 og 3

10 000

15d

Røranlegg (vann, avløp, olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling :

 

Tiltaksklasse 1

5 050

Tiltaksklasse 2 og 3 for første ledning

10 000

For øvrige ledninger

5 050

For hver igangsettingstillatelse:

2 550

Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser

 

15e

Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

10 000

Tiltaksklasse 2 og 3

i tillegg kr. 120,- pr. løpemeter kaifront

20 200

Brygger på fritidseiendommer (tiltaksklasse 1)

5 050

For hver igangsettingstillatelse:

2 550

16

Vesentlige terrenginngrep, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav k):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 550

17

Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/ vare, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 550

Ved midlertidig installasjon i bolig settes gebyret til kr. 0,-

0

18

Skilt og reklameinnretninger, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 550

19

Endring i forhold til tidligere gitt tillatelse:

Endring i forhold til gitt tillatelse som krever nytt vedtak

2 550

20

Avslag på søknader:

Ved avslag betales samme satser som ved godkjenning

 

21

Mangelfull søknad:

Dersom kommunen må underrette søker eller tiltakshaver om mangler i søknad etter pbl §§ 20-3, 20-4 eller søknad om dispensasjon etter pbl kap. 19 skal det betales et ekstra gebyr

1 150

Trukket søknad:

Trukket søknad faktureres etter medgått tid

 

22

Oppretting av grunneiendom, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav m):

Ved tillatelse til oppretting av grunneiendom betales det gebyr for hver tomt som skal opprettes

5 050

Ved avslag på søknad om oppretting av grunneiendom betales det gebyr for hver tomt som avslås

5 050

23

Ulovlig byggearbeid (ulovlig igangsetting):

For tiltak som er igangsatt uten byggetillatelse og /eller som er i strid med plan- og byningslovgivningen betales et gebyr etter den medgåtte tiden kommunen har hatt med oppfølging av ulovligheten. Gebyret skal også dekke alle ekstrautgifter bygningsmyndighetene har fått som følge av ulovligheten.

 

Minstegebyr

5 050

Ut over minstegebyr betales det etter medgått tid, se pkt. 24.

 

Overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om byggesak kapittel 16 kan ilegges i tillegg.

 

24

Gebyr etter medgått tid:

Timepris

1 150

25

Avviksbehandling ved tilsyn:

For behandling av rapportert avvik, eller avvik som er avdekket gjennom kommunens tilsyn

5 050

26

Miljøsertifisering av virksomheter (miljøfyrtårn):

Ved første gangs sertifisering

5 050

Ved resertifisering

2 550

27

Øvrig:

· Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger, tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

· Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper nødvendige utgifter fra andre offentlige myndigheter/eksterne aktører.

· Alle gebyrer skal betales til kemneren etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres av administrasjonen.

 • Krav om gebyrer sendes tiltakshaver.

· Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet. I kurante tilfeller kan det fravikes av administrasjonen.

· 5 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn.

· Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med bystyrets vedtak.

· Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som ligger til grunn, og det arbeidet og de kostandene kommunen har hatt, så kan Rådmannen av eget initiativ fastsette et passende gebyr.

 

1.3 Gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven 2018

1. Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal 0 – 500 m²

22 300

Areal 501 – 2.000 m²

24 500

Areal over 2.000 m², økning pr. påbegynt da.

1 800

1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet

 

Areal 0 – 250 m2

8 100

Areal 251 – 500 m2

11 650

Areal 501 – 1.000 m2

15 600

Areal 1.001 – 2.000 m2

18 350

Areal over 2.000 m2 økning pr. påbegynt da.

1 800

1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal 0 – 500 m²

22 300

Areal 501 – 2.000 m²

24 500

Areal over 2.000 m², økning pr. påbegynt da.

1 800

1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

 

Areal 0 – 250 m²

8 100

Areal 251 – 1.000 m²

11 650

Areal over 1.000 m², økning pr. påbegynt da.

1 800

1.5 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom

 

Volum 0 – 2.000 m³

22 300

Volum over 2.000 m³, økning pr. påbegynt 1.000 m³

1 100

1.6 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid

 

Timepris

1 100

Minstepris

3 300

 

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5 . I tillegg kommer forhåndsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

4 500

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 

Gebyr for utført arbeid, når saken blir trukket før den er fullført, saken avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av aktuelle gebyrsatser.

 
   

3. Grensejustering

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

 

Areal 0 – 250 m²

8 100

Areal 251 – 500 m²

11 650

3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m³

 

Volum 0 – 250 m³

8 100

Volum 251 – 1.000 m³

11 650

 

4. Arealoverføring

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing (gebyr kommer i tillegg) gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

 

Areal 0 – 500 m²

22 300

Areal 0 – 500 m² for samferdselsformål (SAK 10 § 4-3)

11 650

Arealoverføring over 500 m², økning pr. påbegynt 500 m²

1 100

4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

Volum 0 – 250 m³

18 350

Volum 251 – 500 m³

22 300

Volumoverføring over 500 m³, økning pr. påbegynt 500 m³

1 100

 

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter

4 500

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1 100

 

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje.

For inntil 2 punkter

4 500

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1 800

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, timesats

1 100

 

6.2 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet

Areal 0 - 500 m2

11 650

Areal 501 – 2.000 m2

13 250

Areal over 2.000 m2 , økning pr. påbegynt da.

1 800

   

7. Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

4 500

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

3 300

Billigste alternativ for rekvirent velges.

 
 

8. Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater

Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater utføres etter medgått tid

Timesats

1 100

 

9. Timepriser

Gebyr som ikke kan fastsettes etter foranstående satser beregnes etter medgått tid

Timepris kontorarbeid

1 100

Timepris feltarbeid

1 400

 

10. Ekspedisjonsgebyr

Tilrettelegging for tinglysing av saker fra private som ikke innebærer ordinær

 

oppmålingsforretning

3 300

 

11. Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen etter eget initiativ fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den

som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

12. Betalingsbestemmelser

 • Billigste alternativ for rekvirent skal velges i saker der gebyret kan beregnes etter flere ulike punkter i regulativet.

· Gebyr skal betales til kommunekassa/kemneren etter regningsoppgave fra oppmålings-myndigheten. Betalingen skjer etter regulativet og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig rekvisisjon er poststemplet inn i administrasjonen.

· Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er igangsatt. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskaper, bil- og evt. båtgodtgjørelse, adm. utgifter, merkemateriell og arbeidet med merking av grenser i marka.

 • Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.
 • Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.
 

13. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 

14. Statlige gebyrsatser (fastsatt av statlige myndigheter) Tatt med for oversiktens skyld

Matrikkelbrev inntil 10 sider

175

Matrikkelbrev over 10 sider

350

Sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter

0

Tinglysingsgebyr

525

     

 

1.4 Gebyr for behandling av seksjonering 2018

 

2018

Gebyr pr. søknad:

 

Behandling av søknad om seksjonering

Behandling av søknad om reseksjonering

Tillegg ved befaring seksjonering / reseksjonering

Sammenslåing av seksjoner

5 000

7 200

2 150

0

- Dersom uteareal skal seksjoneres, vil det måtte avholdes en oppmålingsforretning.

Gebyrer for denne vil da komme som tillegg i samsvar med satsene nevnt i pkt. 1.4 under ”Gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven” ovenfor.

- Dersom saken behandles kun etter eierseksjonsloven vil det påløpe gebyr for utarbeidelse av Matrikkelbrev, i samsvar med pkt. 14 ovenfor.

- I tillegg betales det tinglysingsgebyr etter gjeldende sats.

Slikt gebyr betales ikke ved avslag på søknad.

- Dersom kommunen oversitter fristene, reduseres seksjoneringsgebyret med 25 % av det totale gebyret, for hver påbegynte uke tidsfristen oversittes.

1.5 Kultur og idrett

For idrettsanleggene gjelder dette fra 1.8.2018, for publikumsbading og øvrige lokaler fra 1.1.2018.

Idrettsanlegg

Hverdager trening

Hverdager arrangement

Helg trening

Helg arrangement

1/1 idrettshall

1/1 svømmehall

1/1 bane

Gratis/154,-

287,-

Gratis/287,-

287,-

½ idrettshall, Minibane

Gratis/77,-

143,-

Gratis/143

143,-

Bryting/boksing/skyting Garderobe

Gratis/31,-

61,-

Gratis/61,-

61,-

Kjølnes stadion

Gratis/287,-

287,-

Gratis/287,-

420,-

 

Utenbys lag/organisasjoner  

Idrettsanlegg

Hverdager trening

Hverdager arrangement

Helg trening

Helg arrangement

1/1 idrettshall

1/1 svømmehall

1/1 bane

287,-

420,-

420,-

420,-

½ idrettshall, Minibane

143,-

210,-

210,-

210,-

Bryting/boksing/skyting Garderobe

56,-

87,-

87,-

87,-

Kjølnes stadion

1040,-

1245,-

1245,-

1245,-

 

Private leietakere  

Alle dager og tider, trening + arrangement

1/1 idrettshall + 1/1 bane

420,-

½ idrettshall + Minibane

210,-

Bryting/boksing/skyting - garderobe

87,-

Kjølnes stadion

1040,-

Svømmehall

1040,-

 

Merk:

 1. Leieprisene er pr time. Gratis leie gjelder barn og unge under 20 år.

 2. Ved all skolebruk – som innenbys leie over 19 år.

 3. Pris ved utleie til kommersiell virksomhet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det fastsettes enten en fastpris med utgangspunkt i pris for private, eller en skjønnsmessig, administrativ vurdering.

 4. Bruk av bord, stoler og sceneelementer er inkl. i hall-leien, men bør bookes inn ved leiebestilling.

 5. Ved utleie utover ordinær åpningstid, vurderes tilleggsleie for dekning av ekstrautgifter.

 6. Leieprisen for Kjølnes Stadion er inkl. bruk av elektronisk tidtakeranlegg samt øvrig spesialutstyr for friidrett. Redusert dagspris kan avtales ved enklere bruk av anlegget.

 7. Frist for leietaker for avbestilling av booking er fastsatt til 8 dager før.

 8. Frist for virksomhet for kultur for endring av booking ifm. kamper/arrangementer, er fastsatt til 8 dager før.

   

  Utleie av Eidangerhallen – Samfunnshus  

Leieobjekter

Innenbys

Utenbys

Private

Leie av enkeltrom u anretning

231,-

359,-

707,-

Leie av enkeltrom m anretning

359,-

502,-

984,-

Samfunnssal uten anretning

482,-

707,-

1399,-

Samfunnssal med anretning

738,-

1066,-

20106,-

 • Pris for kommersielle leietakere vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 • Alle priser gjelder dag/kveldsleie.

 • Ved utleie utover ordinær arbeidstid, vurderes tilleggsleie for dekning av ekstrautgifter.

  Hallinventar  

Inventar/utstyr

Innenbys

Utenbys

Private

Kommersielle

Bord

31,-

51,-

51,-

Etter avtale

Stol

10,-

20,-

20,-

Etter avtale

Sceneelement

46,-

72,-

72,-

Etter avtale

 

BILLETTPRISER SVØMMEHALL  

Barn, studenter, honnør enkeltbillett

51,-

Barn, studenter, honnør, klippekort

318,-

Barn, studenter, honnør årskort*

1619,-

Voksen, enkeltbillett

77,-

Voksen, klippekort

594,-

Voksen, årskort*

3 013,-

Familie, årskort*

3 782,-

Vannaerobic enkeltbillett

143,-

Vannaerobic, klippekort

840,-

Tilleggsbillett vannaerobic (ved bruk av voksenklippekort)

61,-

*For årskort gjelder perioden fra dato kortet er stemplet og ett år fram i tid

 

PRISER PÅ UTLEIE AV ANDRE KOMMUNALE KULTURARENAER  

Lokale

Leietakere/type bruk

Leiesats

Teatersalen

Foreninger - forestilling

Etter avtale

Foreninger - øvelse

922,-

Brevik kino - salen

Foreninger – forestilling

2 757,-

Foreninger – Øvelse

922,-

Brevik kino – møterom

Faste brukere

0,-

Øvrige foreninger

922,-

Herøya huset – utleie og drift foretas av Telemark Rusfri Ungdom mobiltlf 94832110

Stridsklev og Lundedalen fritidssentre

Senteret - alle

922,-

Meierigården Ungdomshus

Møterom – alle

461,-

Storesalen- alle

922,-

Mule Varde

Foreninger i PMFR

0,-

Øvrige foreninger

922,-

Bedrifter

2 757,-

 

Merknader:

Teatersalen / Brevik kino / Herøyahuset

Det gis anledning til å øke leiesatsen til 10 % av billettinntektene (minimum kr 1500,-) ved store, potensielt inntektsbringende arrangementer og/eller arrangementer som krever spesiell tilrettelegging av teknisk karakter. Administrasjonen vurderer denne muligheten ut i fra skjønn.

Meierigården Ungdomshus / Stridsklev Fritidssenter / Lundedalen Fritidssenter

Senterlederne kan vurdere fritak for leie for faste brukere som bidrar vesentlig til driften av sentrene. Senterlederne gis mulighet til å fastsette leiepris på enkelte arrangement ut fra arrangementets karakter og størrelse, innenfor de rammer som er gitt.

Mule Varde

Det er i hovedsak foreninger tilsluttet Porsgrunn Friluft- og miljøråd som benytter huset. Disse foreningene er sterkt involvert i vedlikehold av parken og i driften av stedet slik at disse har gratis leie av stedet.

Generelt (gjelder ikke Mule Varde)

Barn og unge under 20 år – gratis leie til trening/øvelse. Leiepriser gjelder derfor øvrige leietakere.

Kommunale aktører dagtid betaler ikke leie.

Andre aktører dagtid/leietakere med faste leieforhold over tid forhandles i hvert enkelt tilfelle.

Behov for AV-utstyr/teknikk/rigg av utstyr avtales med leietaker som eventuelle tillegg i leiepris.

SANSEAVDELINGEN FRISKLIVSENTERET  

Grupper/uteleierom

Leiesats

Opplæring i bruk av sanseavdelingen

266,-

Leie pr time:

 

Familie, enkeltpersoner – alle rom

164,-

Grupper – alle rom

266,-

 

BIBLIOTEK – PURREGEBYR  

Låneren er ansvarlig for alt som lånes på låntakers lånekort. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes. Bøker og annet materiale må leveres tilbake innen lånetidens utløp. Ved overskridelse av lånetiden betales gebyr etter følgende satser.

Purring

Voksne

Barn

1. purring

61,-

0,-

2. purring

82,-

31,-

3. purring

113,-

51,-

Dersom det lånte materiellet ikke blir levert til tross for 3 purringer, vil det bli sent ut erstatningskrav, og ved manglende betaling vil låneretten bli inndratt.

BIBLIOTEK – UTLEIE AV MØTEROM  

Lokale

Leiepris

Lite møterom

180,-

Stort møterom

360,-

 

KULTURSKOLEN

Elevavgift pr år kr 3.150,-

Kr 1.575,- pr semester/halvår, faktura sendes i februar og oktober.

Det gis inntektsbasert elevavgift etter følgende bestemmelser:

For dagsaktuell inntekt mellom 3G og 5G.

 

Elevavgift kr. 1.575 pr år kr. 787,-. pr semester/halvår.

For dagsaktuell inntekt under 3G.

 

Elevavgift kr. 1.050 pr år kr. 525,- pr semester/halvår.

*G = Folketrygdens grunnbeløp (tilsvarer kr. 90.068 i 2017).

For vilkår: Se lenger ned på siden.

 

Søskenmoderasjon = 30 %

En elev kan ha flere elevplasser dvs. gå på flere tilbud i kulturskolen, men må da betale fullt ut for disse.

Eksempel

Barn nr. 1

1. elevplass

Betaler full avgift

Barn nr. 1

2. elevplass

Betaler full avgift

Barn nr. 2, 3, 4…

1. elevplass

Gis 30 % søskenmoderasjon

Barn nr. 2, 3, 4…

2. elevplass

Betaler full avgift

 

Tilpassinger:

Dans. Det gis 50 % moderasjon for deltagelse i klassisk ballett for de som har opplæring i flere danseparti.

Musikk. Etter tre år i instrument-/sangopplæring og etter anbefaling fra lærer, kan instrument-/sangelever kjøpe en ½ elevplass ekstra slik at de får 30 minutt individuell undervisning pr uke mot normalt 20 minutt. For dette betaler de ½ elevavgift ekstra. Det gis også mulighet for å kjøpe dobbel elevplass mot å betale dobbel avgift. Kjøp av dobbel elevplass forutsetter imidlertid at det ikke er venteliste på gjeldende instrument og tildeles kun for ett skoleår om gangen. Deltagere som får elevplass i samspill/band betaler ½ elevavgift i for dette i tillegg til ordinær elevavgift for instrumentundervisning. Dersom noen deltar i samspill/band uten å ta instrumentundervisning, må de betale full avgift for samspill/band.

Deltagere som får elevplass i fordypningstilbudet betaler 1 ½ elevavgift.

1.6 Andre gebyrer/brukerbetalinger

SAMFERDSEL

 

2017

2018

Gebyr for parkeringsskive

Kr 22

Kr 23

Langtidsparkeringsavgift, pr time, maks kr 70 pr døgn.

Kr 12

Kr 13

Korttidsparkering pr time etter 2 timer

Kr 23

Kr 24

Ansattparkering pr. måned

Kr 520

Kr 540

Gebyr for gravesøknad

Kr 1750

Kr 1 800

 

Feste av grav

2017

2018

Festeavgift pr grav pr år

250,-

250,-

GEBYR FOR STARTLÅN

2017

2018

Gebyr på etablering av startlån

1 500,-

1 500,-

Skolefritidsordningen – brukerbetaling pr mnd.

2017

F.o.m. 01.08.2018

100 % plass

2 460,-

2 700,-

80 % plass

2 090,-

2 360,-

60 % plass

1 670,-

1 820,-

50 % plass

1 480,-

1 550,-

Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO opphører fra 01.08.2018

Barnehage - brukerbetaling pr mnd.

2017

2018

Ordinær brukerbetaling

2 730.-

2 910,-

For foresatte med inntekt under 533 500,- så regnes 6 % av brutto lønns- og kapitalinntekt. For foresatte med inntekt over 533 500, er barnehagesatsene maks kr 2 910,-.

Ordningen med gratis kjernetid i barnehage for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt vil også bli videreført. Inntektsgrensen er 450 000 kroner jan-juli 2018, og heves til 533 500 fra 1.8.2018.

Klokkerholmen

2017

2018

Leirskolen pr uke – elever fra Porsgrunn

2 150,-

2 200,-

Leirskolen pr uke – elever fra andre kommuner

2 300,-

2 350,-

Feriekolonien pr uke

750,-

800,-

Sommerskoleuke

800,-

850,-

 

Trygghetsalarmer

2017

2018

Gebyr – trygghetsalarm – pr måned

310,-

318,-

Utskiftning til nye alarmtyper forventes i løpet av 2018

Betalingssatser for måltider formidlet av hjemmetjenesten

2017

2018

Middag pr. porsjon

Justeres i henhold til prisene fra leverandør, p.t. Scheen matservice*)

Justeres i henhold til prisene fra leverandør, p.t. Scheen matservice*)

Grøt pr. porsjon

Dessert pr. porsjon

Diettmat

*) Priser for mat finnes på Scheen matservice Skien kommunes internettsider.

Betalingssatser for opphold i institusjon

2017

2018

For dagopphold på institusjon pr. dag inntil 60 døgn*

Økes til statens tak for vederlag

Økes til statens tak for vederlag

For korttidsopphold på institusjon pr. døgn inntil 60 dager*

Opphold trygghetsavdelingen, Mule, pr. døgn

220,-

226,-

*) For korttidsopphold over 60 døgn beregnes betalingssatser ut fra inntekt og personlige økonomiske forhold. Avlastningsopphold er vederlagsfritt.

Egenbetaling opphold trygghetsavdelingen er justert noe de siste årene. Foreslås regulert i samsvar med normal prisvekst.

Hjemmetjenester - Abonnementer

2018

Inntekt under 2G pr. mnd.

Økes til statens tak for vederlag

Når det gjelder vederlag for praktisk bistand, inkludert brukerstyrt personlig assistanse, foreslås gebyrer i henhold til statlige føringer for slike gebyrer. Det vil bli lagt fram egen sak om gebyrer.

Porsgrunn legetjenester*

2017

Jan-juni 2018

Ekspedisjonsgebyr (Kun ved fakturering)

59,-

59,-

Enkel pasientkontakt (frem til frikortgrensa)

54,-

54,-

 • Gebyrer hos fastleger er ikke fastsatt lokalt, men regulert i statlig normaltariff

Familiehelsetjenester

2017

2018

Veiledningsgebyr ved konsultasjon (Barn under 12 år, gratis)

150,-

155,-

Resept

100,-

105,-

Utskrift av nye vaksinasjonskort

50,-

55,-

Ekspedisjonsgebyr (Kun ved fakturering)

59,-

65,-

Foreldreforberedende kurs

500,-

500,-

Saturnveien barne- og ungdomssenter

2017

2018

Deltakelse på Stim (støttekontaktgrupper) pr. halvår

500,-

500,-

NAV

2017

2018

Mistet minibankkort – utstedelse av nytt

100,-

100,-

INTERKOMMUNAL TOLKETJENESTE

2017

2018

Pris pr. tolketime

650,-

650,-

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut