Varsel om oppstart av planarbeid for kommunedelplan for kultur

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-12 varsles det om oppstart av planarbeid for kommunedelplan for kultur.

I tillegg legges planprogram for kommunedelplan for kultur ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunedelplan for kultur vil være kommunens viktigste styringsdokument for kulturområdet. Den skal definere mål og strategier for hva som skal kjennetegne kulturbyen Porsgrunn, og hvordan det kan legges til rette for at hele befolkningen gis mulighet til å skape, delta, formidle og oppleve kunst og kultur.
Kulturplanen skal være en plan for befolkningen, kommunen, aktørene og for kulturbyen Porsgrunn.

Planprogrammet er en plan for planen, og inneholder bl.a. framdriftsplan og informasjon om hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Se planprogram her 

Vi ønsker innspill på:

  • Gjennomføring av planprosessen
  • Hvordan vi kan sikre involvering og medvirkning
  • Hvilke hovedtema bør planen omfatte 

Frist for innspill er 31. mars 2021.

Innspill sendes til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn, eller til e-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Har du spørsmål til planarbeidet, kontakt prosjektleder Målfrid Hålimoen på e-post: malfrid.halimoen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen