Tilskudd til små og mellomstore bedrifter

Innhold

Porsgrunn kommune har fått 4,12 millioner kroner fra staten til små og mellomstore bedrifter (SMB) som er berørt av pandemien.

Stortinget vedtok 19. desember en tilskuddsordning på 250 millioner kroner til kommuner for bruk inn mot små og mellomstore bedrifter (SMB) med særskilte utfordringer knyttet til pandemiutbruddet. Porsgrunn kommune har fått 4,12 millioner kroner fra denne ordningen.

Vekst i Grenland er gitt forvaltningsansvaret for oppfølgning og fordeling av statstilskuddet, i samarbeid med Porsgrunn kommunes næringssjef.

Kriterier

A. Midlene øremerkes SMB bedrifter i Porsgrunn kommune. I hovedsak prioriteres utelivsbransjen og deler av kulturnæringene i kommunen i denne sammenheng. Kommunale/offentlig eide kulturnæringer er utelukket fra ordningen.

B. Midlene skal bidra til at sunne bedrifter som opplevde inntektsbortfall i 2020, «overlever» gjennom pandemiutbruddet. Inntektsbortfallet må være forårsaket av statlige og kommunale smittevernstiltak. Inntektsbortfallet skal avgrenses til perioden november og desember 2020, med referanse til godkjente regnskapstall for tilsvarende periode i fjor, dvs november og desember 2019.

C. Dersom virksomheten er nystartet og ikke kan fremlegge godkjent regnskap for 2019, eller inntektstall for november og desember for 2019, skal budsjett-tall og forventet inntekt for november og desember 2020 legges til grunn som dokumentasjon for beregnet inntektssvikt.

D. Det foreslås ingen nedre grense for dokumentert inntektstap.

E. Tilskudd skal i hovedsak brukes til å dekke faste utgifter – herunder husleie, løpende offentlige utgifter, leasing-/leieutgifter, gjeldshåndtering mot finansinstitusjoner, lønn/honorar i utviklingsprosjekter, mv.

F. Bedrifter som mottar tilskudd skal senest to måneder etter utbetaling sende en enkel rapport pr epost til Vekst i Grenland om hvordan midlene er anvendt. Denne skal være verifisert av revisor/regnskapsfører.

G. Lokale avdelinger i større konsern vil normalt være utelukket fra ordningen.

H. Bedrifter må i sin søknad vise til mottak av andre statlige eller regionale støtteordninger i forbindelse med pandemiutbruddet.

I. Bedrifter som har mottatt tilskudd fra «Corona fondsmidler» fra Staten via Vekst i Grenland, har også anledning til å søke.

J. Max støttebeløp settes til 250 000 kr pr bedrift.

Søknad

Søknadsfrist er 24. januar 2021

Søknadsskjema finner du her

Kontaktpersoner

Vibeke Abrahamsen        
vibeke@vig.no                                                

Tore Halvorsen                
tore.halvorsen@vig.no                                    

Øyvind Solbakken
oyvind.solbakken@porsgrunn.kommune.no  

Til toppen