Sverresgate skal bli mer moderne

Innhold

Store deler av vann- og avløpsnettet (VA) skal oppgraderes på strekningen fra Kirkebakken i sør til rundkjøringen ved Osebakken i nord.

Med dagens utfordrende klimaendringer er overvannshåndtering og sikring av flomveier ut mot elva et viktig element for kommunen. Samtidig med VA-arbeidene skal gateløpet bygges om slik at det skal bli mer attraktivt for syklende, gående og kollektivreisende.

- Vi planlegger å begynne i sør ved Kirkebakken, og jobber oss nordover mot Jernbanegata i 2020, sier Bjørnar Andersen, prosjektleder veg- hos Kommunalteknikk i Porsgrunn kommune.

- Deretter bygger vi strekningen Jernbanegata – Hovenggata i 2021, fortsetter han.

Anleggsperioden

- Forutsatt at alle søknader og tillatelser er i orden har de fysiske arbeidene planlagt oppstart i uke 6, det vil si i begynnelsen av februar, forteller Ingvild Rydland som er prosjektleder for VA-omleggingen.

På grunn av de omfattende gravearbeidene må Kirkebakken i første omgang stenges for gjennomkjøring ved Raschebakken og Sommervegen (Østre Porsgrunn kirke). Etter hvert som prosjektet skrider fremover vil den stengte strekningen flytte seg videre nordover i Kirkebakken. Omkjøring vil bli godt skiltet underveis.

Sammen med fremkommelighet for gående og syklende, har adkomst til Østre Porsgrunn kirke og kirkegården høy prioritet.

Anleggsperioden i Kirkebakken mellom Raschebakken – Sverresgate er foreløpig beregnet fra februar til sommerferien.

Om prosjektet

Prosjektet innebærer omforming av Sverresgate - Hovenggata til en bygate med tosidig sykkelfelt og kantstopp for bussene. Etter at Fv. 32 har fått ny trase med «Lilleelvprosjektet» er gjennomgangstrafikken i Sverresgate og Hovenggata betydelig redusert. Den nye gateutformingen skal bidra til ytterlige å redusere biltrafikken og gi bussene bedre fremkommelighet. Gata får universell utforming, noen steder bredere fortau og alle fortau får ny asfalt. Noen kryss blir innsnevret og det blir flere gangfelt.

Tiltaket har stor betydning for opplevelsen av Porsgrunn sentrum og vil styrke attraktiviteten til næringseiendommene langs gateløpet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bypakke Grenland og Porsgrunn kommune. Bypakkeprosjektet er berammet til 85 millioner.

Informasjonsmøte

Det blir avholdt åpent informasjonsmøte om prosjektet på Hotell VIC onsdag 22. januar kl 18.00.

Til toppen