Starter jobb med avløpsrørene i Jønholtdalen

Innhold

I uke 48 starter Kommunalteknikk arbeidet med å skifte ut avløpsrøret (kloakk) i Jønholtdalen. Samtidig legger de et nytt overvannsrør (regnvann).

På denne måten blir kloakk og regnvann skilt fra hverandre.

Beboere i området må regne med noe ulempe som støy, støv, rystelser, endret kjøremønster og adkomst mens anleggsarbeidet pågår.

Også utskifting i kirkegården
Avløpsrøret som går over Østre Porsgrunn kirkegård tas samtidig. Utskiftingen der blir gjennomført ved å blokke eksisterende rør til to nye rør. Det gjør at behovet for graving blir betydelig mindre. Arbeidet vil ikke berøre gravene da arbeidet foregår under veien, og lavere enn der gravlegging skjer.

Parkeringsplassen nede ved gravplassene blir stengt. Besøkende må benytte den øvre inngangen til gravplassen.

Bakgrunn for tiltak
Prosjektet er en del av saneringsplan for renseanlegget på Knarrdalstrand. Hovedhensikten er å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Slik får vi mindre regnvann inn til renseanlegget. Det forbedrer rensekvaliteten, og vi trenger ikke å øke kapasiteten på anlegget. Vi tar også hensyn til flomveier i dette prosjektet.

Private vann- og avløpsledninger
I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres.

Eiendommene langs anleggstraseen vil motta et varsel om pålegg om å separere stikkledningene sine.

Se mer informasjon her

Til toppen