Slått på målstreken

Innhold

Porsgrunn var en av tre finalister i konkurransen om å bli Norges mest attraktive by. Det var tettstedet Straumen i Inderøy kommune i Trøndelag som stakk av med seieren. Vi gratulerer!

- Straumen, med 1800 innbyggere, har gjennom de siste ti årene gjennomført en formidabel sentrumsutvikling, tuftet på samarbeid og inkludering. Derfor er tettstaden kåra til årets mest attraktive, skriver juryen i sin vurdering

Straumen er dermed kåra til vinner av Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling 2020 – Attraktiv by-prisen – som deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Juryen har i vurderingen av Porsgrunn pekt på mange gode sider ved byutviklingen. Selv om vi ikke gikk helt til topps, er vi stolte over å ha kommet så langt i konkurransen, sier byutviklingssjef Ebba Friis Eriksen.

Dette skriver juryen om Porsgrunn:

Porsgrunn er på god vei gjennom en transformasjon fra industriby til en moderne industri- og kunnskapsby. Juryen er imponert over byens strategiske bruk av egen historie og kulturens rolle som brobygger i en byutvikling som styrker sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Fra et utgangspunkt med svak befolkningsutvikling og svært lave boligpriser har investeringer i sentrum gjort byen mer attraktiv. Dette har bidratt til økt stolthet og ny dynamikk. Porsgrunns bystruktur er et godt grunnlag for den vitaliseringen som pågår, og hvor sentrumsprosjekter både transformerer og lager nye koblinger i eksisterende struktur.

Den positive utviklingen skal også sees i sammenheng med viljen til samarbeid utenfor rådhusets fire vegger.

Kultur som drivkraft
Porsgrunn har lange tradisjoner for folkelig kultur. Friteater, årlig teaterfestival, opptog som den årlige Barnas dag, og prosjektet «Stedsans» er eksempler på hvordan kulturelle uttrykk kan styrke fellesskap og bevissthet om de sanselige dimensjonene ved byen.

Det nye kulturhuset med kunsthall og amfiet fra Rådhuset og ned mot elven er godt lokaliserte og vellykkede kulturinvesteringer. Juryen mener Porsgrunn utmerker seg gjennom å bruke byrommene som scene for kultur og gjennom kulturens tydelige rolle som drivkraft for stedsutvikling.

Attraktive byrom
En sentral del av den pågående transformasjonen er måten byrommene skaper koblinger mellom ulike deler av sentrum, eksempelvis mellom den oppgraderte Rådhusparken og stasjonsområdet til elven og elvepromenaden.

Med bibliotekets nye inngang mot Rådhusparken har området som helhet blitt et aktivt og levende sted i tilknytning til et åpent og inkluderende byrom med lekeplass, park og skøytebane. Ved å koble sammen tjenester og tilbud med offentlig tilgjengelige uterom er det skapt gode møteplasser som på en naturlig måte inviterer til deltakelse og fellesskap. 

Historien med i utviklingen
I Porsgrunn står byens historie sterkt. Dette kommer tydelig til uttrykk i byutviklingen. Bygningsvern, transformasjon og gjenbruk av eldre bygninger er sentrale elementer som bidrar til å styrke byens egenart. Samtidig har kommunen vært modig gjennom bevisst å tilføre flere nye bygg vår tids uttrykk, slik som Østre Porsgrunn kirke og DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter. 

Samarbeid gjennom bypakker
Bypakke Grenland er resultat av en lang prosess hvor flere forvaltningsnivå sammen har funnet fram til konkrete løsninger som gagner både byen og omlandet. Dette er en prosess som krever lokal politisk mot og vilje til å ta valg på fellesskapets vegne.

Kommunens prioriteringer med å ruste opp Storgata til å bli et mer gå- og sykkelvennlig område har på sin side inspirert gårdeiere til å investere i egen eiendom.

Arbeidet med å utvikle jernbaneområdet til et kollektivknutepunkt er en del av bypakka. I forkant av at dette blir en realitet, har etableringen av et nytt hotell, næringsbygg og byrom blitt en vellykket kobling mellom jernbanen og den historiske bykjernen.

Gjennom etableringen av Bypakke Grenland viser Porsgrunn hvordan regionalt samarbeid kan styrke kommunens kapasitet i arbeidet med å skape gode betingelser for byens innbyggere, tilreisende og næringsliv. Juryen mener viljen til samarbeid, kombinert med forståelsen av stedets historie og kultur som drivkrefter i byutvikling, er forbilledlig og viser viktigheten av å jobbe langsiktig med stedets ressurser som kapital.

Til toppen