Porsgrunn kommunes regnskap for 2019

Innhold

Foreløpig og ureviderte regnskapstall for 2019 er nå klare for Porsgrunn kommune og er rapportert til SSB og oversendt revisor. Rådmann Per Wold presenterte dette for Administrasjonsutvalget i dag.

Det regnskapsmessige resultatet for 2019 er et mindreforbruk i drift på 10,1 millioner kroner. Netto driftsresultat for 2019 ble 62 millioner kroner.

De såkalte frie inntekter, - ikke minst finans- og skatteinntekter, ble høyere enn budsjettert med til sammen 27 millioner kroner. Det bidro dermed til at det ble et positivt regnskapsmessig resultat i 2019. Samlet netto utgift for rammeområdene ble derimot høyere enn budsjettert med et merforbruk på 16,9 millioner kroner.

Netto driftsresultat målt i % av sum driftsinntekt ble på 2,1% i 2019. Det er såvidt over det langsiktige nivået vedtatt i handlingsprogrammet for 2020 - 23 på 2,0 %.

I 2018 var det tilsvarende resultatet på 0,6 %. Forbedringen fra 2018 til -19 kan tilskrives finansforvaltningen. Mens det i 2018 måtte tas et tap på finansforvaltningen på 8 millioner kroner, så kunne det i 2019 bokføres en inntekt på 51 millioner kroner.

Underliggende drift, det vil si sum netto utgift på rammeområdene, økte derimot som nevnt mer enn budsjettert i 2019. I 2018 hadde underliggende drift en lavere vekst enn budsjettert. Både nivået på og veksten i de løpende driftsutgifter er en aktuell økonomisk utfordring for Porsgrunn kommune.

Til toppen