Påbud om munnbind fortsetter

Innhold

Flertallet i formannskapet vedtok å forlenge påbudet om munnbind til og med 25. mars

Samtidig vedtok formannskapet at de tidligere punktene i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Porsgrunn kommune skal opphøre. Lettelsene ble begrunnet med at smittesituasjonen for koronavirus i Porsgrunn er betydelig forbedret. Porsgrunn kommune isolert sett er på laveste risikonivå. 

Utover påbud om munnbind er det nasjonale regler og anbefalinger som gjelder

Videre begrunnet formannskapet det nye vedtaket slik:

Dette skyldes en formidabel innsats fra ansatte, innbyggere og næringsliv. Den gode situasjonen i Porsgrunn gjør at det er forsvarlig å fjerne lokale forskrifter helt eller delvis. Kommuneoverlegen viser til at det ikke er forholdsmessighet mellom de strenge forskriftene vedtatt 28. januar og dagens situasjon. Formannskapet ønsker derfor å gjøre lettelser i forskriften. Imidlertid sier også kommuneoverlegen at sannsynligheten er stor for at det er smitte som ikke er oppdaget i kommunen og at nye utbrudd kan forventes. Dette er som i landet for øvrig. Samtidig sier også kommuneoverlegen at anbefaling av fortsatt sosial distansering og bruk av munnbind kan bidra til å begrense størrelsen på nye utbrudd. 

Selv om situasjon i Porsgrunn er god, så er det en uavklart situasjon på Østlandet med høye smittetall i Oslo-området og flere utbrudd av muterte virus. I tillegg har vaksineringen gått langsommere enn det vi hadde håpet.

Porsgrunn er en innpendlingskommune med et internasjonalt næringsliv. Vi er et knutepunkt regionalt og på kollektivaksen fra Oslo. Det er ikke mulig å skille besøkende på kjøpesenter, butikker, kollektivtransport og andre offentlige steder ut ifra opprinnelsessted. Det varsles også økt mobilitet fra Oslo-området i tiden fremover. Dette gjør at Formannskapet ønsker å være ekstra varsomme med å fjerne tiltak som forebygger smitte fra tilreisende til Porsgrunn.

Påbud om munnbind er et inngripen i innbyggernes personlige frihet, og Formannskapet må derfor vurdere dette opp mot andre alternative tiltak. Vår erfaring er at ethvert utbrudd av koronavirus gir inngrep i friheten som er mye større enn bruk av munnbind. Utbrudd påfører innbyggere isolasjon, karantene og kan medføre stengte skoler, barnehager og fritidsaktiviteter. I tillegg kan utbrudd medføre stengte virksomheter og tap av arbeidsplasser.

Vår erfaring de siste ukene er at innbyggerne har lært seg å bruke munnbind korrekt, og at bruken tolereres godt og har høy oppslutning. Siden smittetallene i Porsgrunn er lave, så legger vi en mulighet for bedriftshelsetjenesten på den enkelte bedrift til å gjøre en individuell vurdering hvis det er enkelte arbeidstakere som av ulike grunner ønsker helt eller delvis fritak. Dette er ikke ment for arbeidsgivere å fjerne munnbindpåbud, men å være en sikkerhetsventil hvis det er arbeidstakere som opplever bruken belastende og det er lite risiko på arbeidsplassen. Mange butikker og kjøpesentre tar imot utenbys kunder, vi ønsker derfor å fortsett ha en antallsbegrensing for å forebygge trengsel.

For å sørge for at forskriften ikke oppleves som uforholdsmessig så legger vi inn en ny paragraf 10 om at så lenge smittesituasjonen i Porsgrunn er på et lavt nivå (risikonivå 1 eller 2) så skal reaksjoner på denne forskriften i første omgang være i form av veiledning, og ikke straff.

Disse koronareglene gjelder i Porsgrunn

Til toppen