Midlertidig åpning av Aallsgate – Serine Jeremiassens gate

Innhold

Mandag 5. oktober er det endelig klart for midlertidig åpning av vegstrekningen Aallsgate – Serine Jeremiassens gate. Nå er vann og avløpsledninger på strekningen rehabilitert og veien er oppgradert.

Rødmarkering av sykkelfeltene gjenstår på strekningen. Av værmessige årsaker kan det gjøres først til våren. Veien stenges da igjen for en kort periode.

Kirkebakken blir ikke åpnet for nordgående biltrafikk fra Øyekastvegen. Over Kirkebakken blir det kun tilrettelagt for kjøring til eiendommene, og omkjøring for gjennomgangstrafikken vil fortsatt være via sentrumstunnelen Fv356. Dette for å begrense gjennomfartstrafikk på gatenettet i sentrum.

I hovedsak er det adkomst til Storgata, Friisebrygga og parkeringsplassen på Hammondgården via Aallsgate som åpnes igjen.

Strekningen er fortsatt en del av anleggsområdet, så det er 30 km/t som gjelder.

Bypakkeprosjektet flytter seg til Aallsgate-Jernbanegata

Samtidig med at man åpner dette strekket, blir Sverresgate stengt for gjennomkjøring på strekningen Aallsgate-Jernbanegata. Omkjøring er allerede skiltet i Jernbanegata, og biltrafikken flyter til nå bra gjennom Porsgrunnstunnelen Fv356, Fv32 og Rv36.

Bilistene må vise hensyn på nedre Bjørntvedt

Det er mange barn og unge som ferdes på nedre Bjørntvedt. Vi har derfor satt i gang omfattende trafikksikkerhetstiltak. Det viktig at bilistene følger skilter med anbefalt omkjøring for å redusere gjennomfartstrafikken.

Vegmyndighet har jevnlig tilsyn og politiet gjennomfører kontroller.

Foreldre til elever hos Kulturskolen får tilrettelagt parkering, da det ellers blir forbudt med kantparkering langs Olavsgate.

Omvei for kunder til Coop og vinmonopolet

Når det gjelder adkomst til de populære sentrumsbedriftene i og rundt Domus-bygget, må kunder i bil benytte seg av omkjøring og følge Storgata fra sør for å komme frem til parkeringshus og butikker i Stangsgate.

2 nye midlertidige busstopp

Rutebussene begynner fra mandag 5. oktober å kjøre i sentrum igjen.
For de som har savnet busstopp i sentrum, kan vi informere om at det blir 2 midlertidige holdeplasser i bunn av Aallsgate og at Meieritorget igjen blir en del av bussrutene.

Åpent for mye trafikanter

De som beveger seg til fots eller på sykkel vil få tilrettelagte passasjer gjennom anleggsområdet. Prosjektet ber myke trafikanter om å følge skilting, og ikke begi seg inn i anleggsområdet for egen sikkerhets skyld.

Bakgrunn for arbeidene

Grunnen til at prosjektet har behov for å stenge av et såpass stort område midt i sentrum, er at vi skal fornye vannledningen fra 1927 i en og samme operasjon.

Dermed må kryssene i Skolegata, Stangsgate og Eidangergata graves opp samtidig og forberedes før vi kan trekke inn ny vannledning i den eksisterende ledningen i bakken.
De som blir påvirket av vannavslag som følge av utskifting blir varslet separat og fulgt opp underveis.

Det planlegges for denne etappen en anleggsperiode mellom uke 41 og jul.

Vi presiserer at det er Fv356 - Porsgrunnstunnelen, Fv32 og Rv36 som er omkjøringsveier. Vi oppfordrer alle trafikanter til å vise særskilt hensyn og avpasse farten etter forholdene.

Bilde: Niklas Ahlfors fra Bjørn & Øyvind Tveter AS og prosjektleder Bjørnar Andersen. Foto: Birgitte Finne Høifødt
Til toppen