Mandag åpner skolene 1.-4. trinn og SFO

Innhold

- Mandag 27. april åpner skolene for 1.-4. trinn. Det vil bli bra, men en litt annerledes hverdag for elevene. Med gode smitteverntiltak vil vi sammen sørge for at det er trygt å komme tilbake til skolen igjen.

Det sier kommunalsjef for Oppvekst Tollef Stensrud. 

- Vi har utarbeidet noen rutiner for våre grunnskoler og SFO. Disse vil bli oppdatert ved endringer i nasjonale veiledere og forskrifter, sier han. 

Regjeringen sin veileder har følgende føringer for åpning av skolene:

  1. Syke personer skal ikke være i skolen/SFO
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Les veilederen her

Åpningstid

Det vil være noe ulike åpningstider på SFO fra skole til skole. Det skyldes ulike forutsetninger med hensyn til personell, rom og fysiske forhold. Vi forsøker etter beste evne å tilnærme oss normaltilstanden, men ber om forståelse for at vi må skynde oss litt langsomt. Vi skal også tilrettelegge for tilsyn av sårbare barn og barn av foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner, og det kan gjøres unntak etter individuelle vurderinger ved skolene. 

Les hva regjeringen sier om åpningstid i barnehager og SFO

Undervisningsøktene er også noe avhengig av tilgjengelig personell, men opplæringa vil foregå i hovedsak mellom 08.30 og 13.00. Skolene utarbeider og informerer om sine spesifikke planer for dagen og uka. Det er mulig å flytte oppstart og avslutning av skoledagen for enkelte grupper, for å unngå oppsamling av elever og trengsel mellom kohorter (grupper av elever).  

Faste grupperinger (Kohorter)

Skolene/SFO skal dele elevene inn i faste kohorter og ansatte tilknyttet disse. En kohort kan for eksempel være skolens normale klasseinndeling. I hovedsak vil det være til elevenes og skolens beste å opprettholde de ordinære gruppene. Den faste sammensetningen av kohorten er det viktigste smitteverntiltaket. Disse gruppene skal i størst mulig grad være fast fordelt på sine rom i skole/SFO. 2 og 2 kohorter skal samarbeide og for eksempel kunne dra på turer sammen.

Levering og henting av elever

Ansatte i skole/SFO skal ta imot elever og foresatte ute. Dette for å unngå at for mange personer skal samles inne i lokalene. Skole og SFO inndeler i soner og informerer elever og foresatte hvor de skal møte opp.

Friminutt

Skolene legger til rette for at smittevernrådene for skole og SFO også følges i friminutt og aktiviteter. Dette kan bety friminutt til ulike tidspunkt for de ulike gruppene.

Garderobesituasjon

Skolene må legge til rette for at smittevernrådene for skole og SFO også følges i garderobesituasjonen. Dette kan innebære at ansatte følger elevene puljevis i garderoben, og at det kan være tillatt med sko og yttertøy i klasserommene.

Matpakke på skolen og SFO

Alle elever må ha spist frokost før de kommer til skole og SFO. Alle elever må ha med egen matpakke til skole og SFO. Kostpenger vil naturligvis utgå så lenge matpakkeordningen gjelder. I første omgang gjelder det ut mai måned. For at kravene til gruppestørrelse skal ivaretas må voksenressursene i SFO prioriteres til oppfølging av barn fremfor matlaging og rydding.

Uteskole/uteaktiviteter

I den grad det er mulig skal det legges opp til uteskole/uteaktiviteter hele eller deler av dagen. Lokalenes størrelse og utforming kan være av betydning for hvor mange elever og ansatte som kan være til stede i samme rom. For å unngå for tett kontakt mellom kohortene, kan det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig.

God og hyppig håndvask

De viktigste tiltakene for å hindre smitte, er god og hyppig håndvask. Alle ansatte og elever må vaske hender når de kommer på skole/SFO, før og etter måltid, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, når de går inn og ut av skolebygningen og ved synlig skitne hender i henhold til rutiner for håndvask i nasjonal veileder. Skole/SFO skal ha tilgjengelig alkoholholdige desinfiseringsmidler til bruk der ikke vask med såpe og vann er mulig, f.eks på tur.

Forsterket renhold

Grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte. Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder. Felles undervisningsmateriell som datamaskiner, konkreter, og lignende tørkes av etter bruk. Leker i SFO må vaskes daglig. Der dette ikke er mulig vil lekene bli ryddet vekk. Vasker, toalettseter og andre overflater i hyppig bruk rengjøres 2-4 ganger daglig jfr. nasjonal veileder.

Undervisning, tilrettelegging og læringsmiljø

Læringsmiljøet inne og ute må tilrettelegges slik at nødvendige og realistiske smittevernhensyn ivaretas. Noe undervisningsmateriell og leker må ryddes bort, særlig materiell som er vanskelig å rengjøre. Lærerne vil tilpasse seg retningslinjene og det kan redusere omfanget og kvaliteten på undervisningen, men vi vil likevel tilstrebe en så normal skolehverdag som mulig. Vi ønsker konstruktive tilbakemeldinger fra elever og foresatte for å få til den beste opplæringa i denne perioden.

Tilbud om tilsyn

Det vil fortsatt være tilsyn for elever etter gjeldende retningslinjer og avtaler med skolene. Det dreier seg om barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner og ekstra sårbare barn og unge.

Kronisk syke barn

Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Det vil være behandlende lege som skal gjøre disse vurderingene.

Mer informasjon om vurdering av barn med kronisk sykdom finner dere i dette skrivet fra Legeforeningen (pdf)

Elever med luftveisplager

Elever og ansatte som har luftveisplager, eller er syke skal ikke være i skole/SFO. Ved symptomer skal elevene sendes hjem eller hentes så raskt det lar seg gjøre, og være hjemme til de har vært symptomfri et døgn.  

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO, men må følge skolens lokale retningslinjer for levering og henting. Nå som skoler og barnehager er åpne, er det ekstra viktig at alle bidrar til å unngå smitte.

Husk at forholdsreglene ellers mot koronavirus fortsatt gjelder for oss alle.

 

 

Til toppen