Kommunalt næringsfond Covid-19

Innhold

Attraktiv statlig tilskuddsordning tilbys til bedrifter i Porsgrunn som ønsker å gjennomføre utviklings- og/eller omstillingsprosjekter.

Søknadsfrist 1. oktober.

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19 utbruddet, er Porsgrunn kommune fra staten tildelt ekstramidler. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer og behov.

Porsgrunn kommune er tildelt en ramme på 2,3 millioner kroner for 2020.

Hvem kan søke om støtte?

Det gis som hovedregel støtte direkte til bedrifter med organisasjonsnummer i søkerkommunen. Støtten kan ikke brukes som driftsmidler, men skal anvendes til utviklings- og omstillingsprosjekter hos bedriften. Midlene kan f.eks dekke lønn til ansatte og betalbare utgifter i slike prosjekter. 

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no . Her registrerer du bedriften som søker og oppretter søknad. Det anbefales å ikke sende inn søknad (fane 8) før du har kontaktet Porsgrunn kommune eller Vekst i Grenland IKS (se under).

Frist for å søke om tilskudd i første runde er 1. oktober 2020. Alle midlene kan tildeles i 1. runde hvis det er nok søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på følgende:

  1. I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet for egen bedrift, herunder positiv ringvirkning for andre.
  1. I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i årsverk.
  1. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Bedriftens egeninnsats kan være lønn, innkjøp av varer/tjenester, lån, likvide midler, osv.

Problemstillinger knyttet til konkurransevridning er viktig også for denne ordningen. 

Støtten gis i tråd med regelverk om «bagatellmessig støtte.» Du finner mer om bagatellmessig støtte på følgende link:  https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/ .

Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis, men utbetaling ihh til prosjektfremdrift kan skje etter nærmere avtale. Det kreves godkjent regnskap for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling skal sendes via www.regionalforvaltning.no .

Kontaktpersoner

Porsgrunn kommune:
Øyvind Solbakken
e-post: oyvind.solbakken@porsgrunn.kommune.no
Mobil: 905 80733

Vekst i Grenland IKS:
Tore Halvorsen
e-post: tore.halvorsen@vig.no
Mobil: 984 12859

Det anbefales at søker kontakter kontaktpersonen og får veiledning i søknadsprosessen, bl.a. i å opprette søknaden i regionalforvaltning.no og hvordan innrette søknaden.

 

Til toppen