Klagebehandlingstid retaksering 2022

Innhold

Med bakgrunn i et høyt antall klager i forbindelse med retaksering 2022 av næringseiendommer, fritidseiendommer og øvrig eiendom samt utskriving ny eiendomsskatt, vil behandlingstiden i sakkyndig nemnd ta litt tid.

Klagebehandlingen er i full gang. Behandlingen i sakkyndig nemnd forventes ferdig før årsskiftet 2022/2023.

Hver enkelt klagesak skal være godt opplyst, og hensynet til likebehandling skal ivaretas. Sakkyndig nemnd foretar nødvendige vurderinger og behandler klagene fortløpende. Når endelig vedtak er fattet, sendes dette ut til skatteyter.

Mottatte fakturaer må betales i perioden klagen behandles. 

For de som får medhold i sin klage vil for mye innbetalt eiendomsskatt regnes tilbake til 01.01.2022 og utbetales skatteyter.

Til toppen