IUA er engasjert i arbeidet med opprydding av plastpellets

Innhold

Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing (IUA Telemark) skal lede den regionale strandrenseaksjonen innenfor den tidligere fylkesgrensen i Telemark. Oppdraget til IUA Telemark er å iverksette tiltak for å hindre og begrense skader på ytre miljø som følge av hendelsen.

Dette gjøres i samarbeid med kystkommunene. I den innledende fasen gjøres det kartlegginger og man innhenter status i kommunene. Videre skal de rapportere til Kystverket og følge opp tiltak i samråd med sentrale myndigheter og andre relevante aktører.

Kystverket har det overordnede ansvaret og skal lede arbeidet med å rydde strender for plastpellets i Oslofjordområdet og nedover Sørlandet, gjennom en statlig aksjon. Statlig aksjon innebærer at det er Kystverket, på vegne av staten, som organiserer håndteringen av en opprydningsaksjon. Kystverket beslutter dermed hvilke tiltak som skal iverksettes.

Rederiet Seatrans Ship Management, som eier skipet kulene stammer fra, stiller sine ressurser til disposisjon og bidrar til gjennomføring av tiltakene. Kommunale og frivillige ressurser, styrt gjennom interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Telemark (IUA Telemark) er essensielle bidragsytere for å løse utfordringen.

Den statlige aksjonen trådde formelt i kraft ved midnatt natt til fredag 7. mai 2020.

IUA Telemark gjennomførte allerede i 7. mai befaringer og registreringer av plastpellets på Jomfruland som er definert som et prioritert område. Det vil bli gjort videre tiltak i dag (8. mai) for å rydde pellets i områder hvor det blitt gjort observasjoner. IUA Telemark vil videre dimensjonere og organisere sin innsatsorganisasjon etter størrelse og kompleksitet på aksjonen.

Trenger bistand fra publikum

Siden kulene ble oppdaget i midten av mars har berørte kommuner og Oslofjorden Friluftsråd allerede gjort en stor innsats, men det er mye som gjenstår.

Først skal det kartlegges hvor plastkulene er å finne. IUA-er i berørte områder er nå i gang med å innhente informasjon fra kommunene.

Fordi området for hvor kulene kan ha havnet er veldig stort, er IUA Telemark også avhengige av at observasjoner som gjøres av publikum meldes inn. Funn av plastkuler langs kysten av Oslofjorden eller nedover mot Sørlandet kan registreres.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en registreringsløsning for pellet knyttet til dette konkrete punktutslippet, ikke pellet fra tidligere utslipp.

Registrer funn her

Hva er Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing (IUA Telemark)?

Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag i Telemark.

IUA-samarbeidet er en landsdekkende beredskap som bygger på de 31 etablerte interkommunale utvalg (regioner).

Den kommunale beredskapsorganisasjonen utgjør kjernen i den totale norske beredskapen mot akutt olje- og kjemikalieforurensning.

I vår region er IUA Telemark et felles beredskapssamarbeid etter Kommuneloven med 17 deltakerkommuner (Kommuner i tidligere Telemark fylke)

 

Til toppen