Innreise og opphold for ukrainske borgere

Innhold

About entry and stay for Ukrainian citizens. Information in English follows

Scroll down for information in english

Norge opplever en økende tilstrømning av ukrainske borgere, både som ønsker å søke beskyttelse (asyl) i Norge og som har behov for informasjon om hvor lenge de kan oppholde seg i Norge uten å søke om særskilt tillatelse.

Flyktninger fra Ukraina (eller andre ikke-EU-land) som ankommer Norge ved flyplasser eller grenseoverganger på land eller til sjøs, og som har behov for beskyttelse og innkvartering på asylmottak, blir via lokalt politi sendt til Nasjonalt ankomstsenter i Råde i Viken. Der blir de registrert som asylsøkere

Personer som oppholder seg Porsgrunn, og som ønsker å søke om asyl, må til Nasjonalt ankomstsenter i Råde for å registrere seg. 

Hvis man ikke registrerer seg som asylsøker, vil man bare kunne være i Norge som turist, og har ikke rettigheter på offentlige tjenester.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har samlet spørsmål og svar på udi.no som er relevant for nordmenn som ønsker å hjelpe ukrainere med opphold og informasjon til ukrainere om innreise, utreise, oppholdstillatelse, visum og familieinnvandring.

Les informasjonen på udi.no her

Informasjon om helserettigheter som utlending i Norge

Informasjon om opphold og asyl på politiet.no 

Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar på regjeringen.no

In English: About entry and stay for Ukrainian citizens

Norway is experiencing an increasing influx of Ukrainian citizens, both who want to seek protection (asylum) in Norway and who need information about how long they can stay in Norway without applying for a separately/special permit.

Refugees from Ukraine (or other non-EU countries) who arrive in Norway at airports or border crossings on land or at sea, and who need protection and accommodation in asylum reception centers, are sent via local police to the National Arrivals Center in Råde in Viken. There they are registered as asylum seekers

People who are staying in Porsgrunn, and who want to apply for asylum, must go to the National Arrivals Center in Råde to register.

If you do not register as an asylum seeker, you will only be able to be in Norway as a tourist, and do not have rights to public services.

The Norwegian Directorate of Immigration (UDI) has collected questions and answers on udi.no that are relevant to Norwegians who want to help Ukrainians with residence and information to Ukrainians about entry, exit, residence permit, visa and family immigration.

Information from The Directorate of Immigration (UDI) regarding the situation in Ukraine

Information about your health rights as a foreigner in Norway

Information about residence and asylum on police.no 

 

Til toppen