Informasjon om eiendomsskatt

Innhold

- Endringen av grunnlaget for beregning av boligverdi ble vedtatt av bystyret i desember. Vi beklager at vi ikke har informert godt nok. Vi ønsker å gi best mulig informasjon til våre innbyggere om dette, sier rådmann Per Wold.

I 2005 hadde kommunen en kommunal boligtakstvurdering der boligens verdi ble vurdert ut fra en takseringsjobb. Denne verdien har ikke vært indeksregulert siden selv om boligverdien har i praksis doblet seg i samme periode.

De nasjonale reglene for eiendomsskatt har endret seg, og bystyret har bestemt etter forslag fra rådmannen å bruke Skatteetaten sine takster fremfor de gamle kommunale takstene. Denne taksten blir beregnet ved hjelp av Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten i stedet for at kommunen gjennomfører en ny takseringsjobb selv. Markedsverdien (salgsverdien) skal være grunnlaget for “boligverdien”. Denne verdien fratrukket 40 prosent brukes ved beregning av eiendomsskatten som i 2020 er på 5 promille.

For de fleste boliger betyr dette økt eiendomsskatt, men økningen vil variere ut i fra hva den gamle og nye taksten er. Økningen på øvrige kommunale gebyrer fra 2019 til 2020 er om lag 150 kroner i kvartalet for en standard bolig.

Det er også andre nye nasjonale regler som påvirker eiendomsskatten. For eksempel får industri og hytter lavere skatt.

- For de fleste eiendomseiere betyr omleggingen endret skatt. Vi burde derfor vært tidligere ute med mer informasjon siden det er mange som har spørsmål, sier rådmannen.

- Bystyret har også vedtatt en reduksjon for bolig i 2021 og økning for hytter og næring, men detaljene i dette vil jeg komme tilbake til i mitt budsjettforslag til høsten, avslutter rådmannen.

Forbereder endring for hytter og industri
Samtidig med bystyrets vedtak om endring i bergningsgrunnlag for eiendomsskatt, ble det vedtatt at kommunen skal gjennomføre en omtaksering av hytter og næring i 2020 med virkning fra 2021.

Klage på boligverdi fra Skatteetaten
Det er mulig å klage på boligverdi. Boligverdien fra 2018 blir benyttet som grunnlag for skattetaksten i 2020. Mener du at skattetakst/boligverdi er feil, for eksempel at den er høyere enn markedsverdi, så bør du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig.

  • boligtype
  • byggeår
  • p-rom (areal)

Opplysningene finner du i skattemeldingen/selvangivelsen for 2018, under «Grunnlag for formuesverdi» under post 4.3.2.

Ved feil faktaopplysninger må du sende klage til Skatteetaten. Du kan også sende klage dersom du mener at verdien på boligen er satt for høyt i forhold til antatt markedsverdi, selv om faktaopplysningene ellers er korrekte. Gå inn på www.skatteetaten.no og skriv inn søkeordet «eiendomsskatt» for å lese mer.

Klagefristen er 6 uker etter at skatteseddelen er sendt ut, det vil si at klagefristen til Skatteetaten blir ca. 15. april.

Husk at boligverdi er et annet beløp enn ligningsverdi! Boligverdien skal normalt tilsvare markedsverdien, mens ligningsverdien brukes til å beregne formueskatt.

Klage til kommunen
For å klage over andre forhold enn boligverdien (utregning e.l.) eller på en lokal takst, kan du sende skriftlig klage til Porsgrunn kommune på e-post til: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Klagefristen til kommunen er 15/4.

Tilbakebetaling av for høy skatt
De som får medhold fra Skatteetaten på at formuesverdien på boligen er feil har krav på tilbakebetaling (også med renter etter beregning lagt i loven).

Problemer med å betale?
Dersom du ønsker å utsette betalingen med en måned kan du sende en e-post til: innf@porsgrunn.kommune.no

Ønsker du å dele opp faktura i flere avdrag, må du sammen med en forespørsel, legge ved dokumentasjon på husstandens samlede inntekter og utgifter.

Tilskuddsordning
Dersom husstandens samlede inntekt er svært lav, finnes det en tilskuddsordning til betaling av kommunale gebyrer og eiendomsskatt. 

Husstandens samlede brutto inntekt i 2019 må, før avdrag, ikke være over 

  • kr. 220 000 for enslige
  • kr. 300 000 for ektepar/andre

Formue: Fribeløp kr. 100 000. overskytende 65 prosent blir tillagt inntekt.

Ta kontakt med Servicesenteret dersom du ønsker mer informasjon om ordningen. 

Til toppen