Hvordan er det å vokse opp i Porsgrunn?

Innhold

Barne- og ungdomsundersøkelsen Ungdata gir noen svar på hvordan unge har det, og hva de driver med på fritiden.

Undersøkelsen, som ble gjennomført i mars, viser at de fleste ungdommer i Porsgrunn trives og er fornøyde.

Noen utdrag fra undersøkelsen:

 Det er forholdsvis små endringer fra tidligere år

  • Undersøkelsen viser at de aller fleste ungdommer trives og er fornøyde med livet sitt. F.eks. trives 86% på skolen og 84% er fornøyd med foreldrene sine.
  • Vennskap er viktig for livskvalitet og utvikling. Ca 9 av 10 har en god venn. Vi jobber med å tilrettelegge for gode skole- og fritidsmiljøer, slik at alle skal føle tilhørighet og danne vennskap.
  • Det er ikke markante endringer i tallene for rus, røyk, snusing og regelbrudd.
  • 62% er aktive i minst en organisert fritidsaktivitet, det er en 4% nedgang fra 2018.
  • 82% trener minst en gang i uka.
  • 10% flere enn i 2018, 35%, har vært ute sammen med vennene sine størsteparten av kvelden to ganger sist uke.

Vi ser også noen utfordringer vi må jobbe videre med:

På ungdomstrinnet hvor vi kan sammenligne med tidligere undersøkelser, viser for eksempel mobbetallene en nedgang. 6% rapporterer å ha blitt mobbet minst hver 14. dag. 7% rapporterer å ha blitt mobbet minst hver 14. dag på nett. Mobbing er svært alvorlig og det jobbes systematisk med gode tiltak i den enkelte sak på skolene. Samtidig jobbes det forebyggende, f. eks deltar alle ungdomsskolene i MOT-prosjektet.

I 2021 bruker 74% av ungdomsskoleelevene i Porsgrunn daglig tre timer eller mer foran en skjerm utenom skolearbeid. Dette er en økning på 21 prosentpoeng siden 2015. Vi trenger mer kunnskap om hva dette betyr for ungdommenes livskvalitet, og imøteser mer forskning på området.

Psykisk helse er et område hvor vi ser markant forskjell på svarene fra jenter og gutter. Jenter er mer utsatt for stress, manglende mestringsfølelse, hodepine og lettere psykiske plager. F. eks. svarer 15% flere jenter enn gutter at de har hatt lettere psykiske plager de siste dagene før undersøkelsen. Opptil 28% forteller at de har opplevd så mye press at de ikke vet om de kan takle det. I skole og i fritidstilbud jobbes det med å skape trygge, gode miljøer som kan styrke den enkeltes trygghet og tro på at man er god nok som man er. Vi har likevel økende tall på dette området. Dette er en nasjonal trend og vi håper å få gode innspill fra forskerne som nå arbeider med å tolke Ungdataresultatene.

Om undersøkelsen

NOVA, Oslo Met, administrerer Ungdataundersøkelsen i ungdomsskolene og videregående skole hvert tredje år. I år deltok også mellomtrinnet for første gang. Undersøkelsen gjennomføres over hele landet og har stor oppslutning.

Ungdata skal kartlegge hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden sin. Undersøkelsen omfatter temaer knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og deltakelse i fritidsaktiviteter.

Ungdata brukes av de fleste kommunene i landet, som ett av flere kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle lokal oppvekstpolitikk. Dataene legges inn i folkehelseprofilen og brukes i det forebyggende folkehelsearbeidet. I Porsgrunn bearbeides resultatene på skolene og i fora som Ungdomsrådet og SLT.

 

Til toppen