Fylkesmannen skal kartlegge naturtyper

Innhold

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal kartlegge naturtyper på enkelte områder i Porsgrunn. Kartleggingen skal foregå i perioden juni-september i år.

Berørte grunneiere som eier mer enn 5 mål har fått brev fra Fylkesmannen. Sjansen for at de får en kartlegger på besøk er størst, derav utvalget. Men de kan forekomme at også grunneiere med mindre enn 5 mål får besøk.

Kartleggingen er en del av kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015

Hvorfor kartlegges naturtyper?

Målet med kartleggingen er å få på plass god, bekreftet informasjon om naturen. Dette skal brukes blant annet til arealforvaltning. Ved at bekreftet informasjon om natur er tilgjengelig vil en lettere kunne ta hensyn til naturverdiene. I tillegg til at det kan bevirke mer effektiv og forutsigbar planlegging og forvaltning. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere og andre som ønsker å søke om tilskudd for å ivareta truet arter eller naturtyper.

Hva skal kartlegges?

Hvilke naturtyper som skal kartlegges er fastsatt i direktoratet sin kartleggingsinstruks for 2020 .  Områdene som skal kartlegges skal undersøkes for 109 ulike naturtyper. De fleste av disse er rødlistet i Norge, de andre er viktige leveområder for truede eller nær truede arter.

Er det spesielle hensyn som må gjøres i anledning ferdsel på din eiendom?

All ferdsel i sammenheng med kartleggingen vil skje i tråd med friluftsloven sine regler om ferdsel og god kultur for ferdsel. Hvor det skal kartlegges område som inneholder innmark kan det være behov for at den som kartlegger også går på innmark. Dersom det er spesielle hensyn som må gjøres i anledning slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark eller uttak av små antall plantematerialer, kan du ta kontakt i forkant av kartleggingen.

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Erik Johan Blomdal Tlf: 33 37 11 89
Trond Eirik Silsand Tlf: 35 58 61 73 / 400 34 649

Kart som viser hvilke områder som skal kartlegges

Miljødirektoratet om kartlegging av naturtyper på land

Kart: Naturkartleggingen skal foregå i de lilla områdene. De røde feltene viser verneområder.
Til toppen