Forebygging av måkeplager

Innhold

På våren starter måkene å hekke. Når de gjør dette i bynære strøk kan dette ut over sommeren medføre ulemper med måkeforeldre som høylytt forsvarer ungene sine. Hva kan du gjøre?

Kommunen mottar årlig henvendelser om å avlive/fjerne måkeunger som er til sjenanse. I mange tilfeller skyldes måkeplager at måker har unger/egg i nærheten eller at de blir matet.  Grunnet bestandsreduksjonen er imidlertid alle måker fredet.

Måkene bråker først og fremst i hekkeperioden, som i størstedelen av landet er fra mai til midten av juli. Det er derfor viktig at man, før hekkingen starter, iverksetter forebyggende tiltak for å unngå hekking på uønskede plasser.

Når hekking starter og når måkeungene er født, er det med dagens lovverk lite handlingsrom for å gjennomføre tiltak.

Forebyggende tiltak

Før måkene bygger reir, kan du gjøre forebyggende tiltak:

  • legge til rette for hekking andre steder ved å bygge måkeplattformer som settes opp på egnede steder
  • sette opp forstyrrende pigger på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med
  • spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i
  • variere med ulike typer fugleskremmere før hekking

Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.

Å fjerne reir og egg er strengt forbudt

Så fort måkene har begynt å bygge reir, er det forbudt å fjerne reirene eller forstyrre dem på andre måter. Å fjerne påbegynte reir eller egg defineres som skadefelling, og krever tillatelse.

Det ikke er lov å fjerne reir.

Flytting av måkeunger

I enkelte helt spesielle tilfeller har kommunens ettersøkspersonell der det er mulig flyttet ungene til mer egnede plasser der de ikke forstyrrer. Dette betinger imidlertid at foreldrene hele tiden kan følge med på hvor ungene flyttes. En slik flytting er ikke ønskelig og ettersøkspersonellet har høy terskel for å gjøre dette. Det anbefales derfor sterkt at man gjennomfører forebyggende tiltak i stedet.

Å forstyrre måkene gjør problemet verre

Bråket vil kun vare i hekkeperioden fra mai til midten av juli, men om du forstyrrer måkene, vil bråket vare lenger. Etablerte par som får ro fra etablering på ett sted, vil gjennomføre egglegging og oppfostring av unger på kortere tid enn fugler som blir forstyrret og får avbrutt hekkingen.

Stupende måker er ikke farlige

Måker angriper ikke mennesker, og er ikke farlige. Når måkene stuper, er det bare for å skremme. Hvis du opplever at måker blir nærgående, kan du prøve å holde den ene hånda i været. Da vil de ikke stupe like nære.

Om fredingen

Forekomsten av måker har gått kraftig ned i de naturlige leveområdene på kysten de siste årene. Dette har eksempelvis medført at de tidligere så tallrike artene fiskemåke og hettemåke nå er oppført på den såkalte rødlista med kategori henholdsvis sårbar og kritisk truet.

Årsaken til nedgangen er sammensatt, men en viktig årsak er redusert næringstilgang for arten i dens naturlige leveområde. Dette har medført at en del individer har trukket inn mot byene for å finne mat. Den rødlistede fiskemåka er den av måkeartene som man oftest finner i bynære strøk.

Regelverket som omhandler forvaltning av sårbare arter er svært strengt og alle måkeartene er nå fredet. Dersom man ønsker å felle fiskemåker, så er det Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) som har denne myndigheten – ikke kommunen.

Oversikt over rødlistede arter finner du i artsdatabasen

 Se hva du kan gjøre for å unngå måkeproblemer.

Til toppen