Forbudt å fiske torsk

Innhold

Fiskeridirektoratet melder at det er det forbudt å fiske torsk fra grensen mellom Telemark/Vestfold og Agder til grensen mot Sverige.

Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk. Nedenfor følger de viktigste tiltakene:

I gyteperioden fra 1. januar til 30. april, er det fiskeforbud mot alle fiskeslag i 14 definerte gytefelt på Skagerakkysten og i Oslofjorden. Forbudet gjelder ikke for fiske etter anadrome fiskeslag som laks og sjøørret, og heller ikke for undervannsjakt etter andre fiskeslag enn torsk og dykking etter skjell.

Hele året er det forbudt å fiske torsk fra grensen mellom Telemark/Vestfold og Agder til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder også hele Oslofjorden. Det er forbudt å fiske med bunnsatte garn. Fangst av levedyktig torsk, skal settes skånsomt tilbake til sjøen.

Kart over de aktuelle områdene og mer informasjon om kysttorskvernet i sør finnes på denne siden: https://fiskeridir.no/Fritidsfiske/Vern-av-kysttorsk-i-soer

Forøvrig viser vi til Fiskeridirektoratets sider om fritidsfiske som finnes her:
https://fiskeridir.no/Fritidsfiske

Til toppen