Disse koronareglene gjelder i Porsgrunn nå

Innhold

Porsgrunn kommune har vedtatt en lokal forskrift. Forskriften gjelder fra midnatt til 4. juni til 17. juni 2021

§1 Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften skal også bidra til å redusere risiko for at smitte fra andre steder i landet gir utbrudd i Porsgrunn kommune. Forskriften gjelder i Porsgrunn kommune.

§2 Besøk i eget hjem

Det er forbud mot flere enn 5 på besøk i privat hjem, hage, hytte.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på fem personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes uavhengig av antallsbegrensningen over, med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

§ 3 Arrangementer og private sammenkomster

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Private arrangementer utenfor eget hjem:

Maksimalt 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstav d og f).

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes uavhengig av antallsbegrensningen over, med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 80 personer kan samles ved begravelser, bisettelser og seremonier ved grav.

Offentlige arrangementer innendørs:

Maksimalt 30 personer på innendørs arrangement (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstavene a-e), likevel:

  1. 50 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser
  2. 50 personer på idretts – eller kulturarrangement for utøvere under 20 år
  3. For livssynssamlinger gjelder et maksimalt antall på 80 personer

*Merknad til paragrafpunktet: Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.
Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand. Ref. Covid19-forskriften §13c

Offentlige arrangementer utendørs:

Maksimalt 50 personer på utendørs arrangement (som regulert i §13 første ledd bokstavene a-e), likevel maksimalt 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

*Merknad til paragraf: antallsbegrensingen gjelder publikum. 50 uten faste tilviste plasser, 100 med fastetilviste plasser. Utøvere, støtteapparat og arrangementspersonell kommer i tillegg

§ 4 Skjenking og servering

Servering av alkohol skal skje ved bordservering. Gjester skal ikke slippes inn etter kl. 22.00, og skjenkingen skal opphøre kl. 22.00.

Maksimalt 5 personer rundt et bord, unntak for en husstand som overskrider dette antallet. Hvert bord regnes som en kohort, og det skal være minst 2 meter mellom alle kohorter. Dette gjelder også utendørs.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

§5 Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved visse typer virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig:

 • Treningssentre 
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at alle kan holde minst 2 meters avstand. Virksomheten må derfor beregne hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene for å ivareta hensynet til 2 meters avstand. Beregningene gjøres med utgangspunkt i lokalenes størrelse og utforming. Avstandskravet gjelder også for avgrensede arealer utendørs. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes. For øvrig må lokalene være innrettet slik at personer innenfor samme kohort kan holde minst 1 meters avstand.

§6 Plikt til å bruke munnbind

Munnbind skal brukes i alle offentlige rom innendørs og i begravelser og på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentre. 

Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind er fritatt for dette.

Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

*Merknad til forskrift: Det er en anbefaling til serveringsstedene om at de fortsatt bruker munnbind også på utendørs servering – både for gjester og ansatte sin skyld. Det er ikke mulig å opprettholde 1 m avstand når man serverer en gjest. Serveringspersonell må uansett ta på munnbind for hver tur inn. 

§7 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

*Kommentar til paragraf: Bor du i Porsgrunn, men jobber i en annen kommune? Generelt bør innbyggere i en kommune, som av en eller annen grunn skal til en annen kommune, alltid forholde seg til de strengeste tiltakene av bo- og oppholdskommune. Imidlertid er denne paragrafen rettet mot arbeidsgiver. Forskjellen i ordlyd her og i de nasjonale reglene bør ikke gi stor forskjell i praksis, siden arbeidsgiver i begge tilfeller skal ta smittevernansvar og legge til rette for at de som kan jobbe hjemmefra gjør det.

§8 Ansvar

Porsgrunn kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§9 Fullmakter

Rådmannen gis fullmakt til ved behov å fastsette mindre endringer og underforskrifter, samt til om nødvendig å forlenge tiltakene ved utløpsdato til formannskapsbehandlig kan finne sted.

§10 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften gjøres gjeldende fra 4. juni 2021 kl.00.00 og gjelder til 17. juni 2021 kl.23.59.

Nasjonale regler

Utover denne forskriften er det nasjonale regler og anbefalinger som gjelder

Til toppen