Det graves og bygges i Porsgrunn

Innhold

Hva skal bypakka bygge i Porsgrunn sentrum – og hvorfor?

Veiarbeid i Sverresgate
Veiarbeid i Sverresgate Foto: Bypakke Grenland

Det graves og bygges i Porsgrunn som aldri før. Byen, i og rundt sentrum, får et historisk løft, over og under bakken. Mye er gjennomført – og mye skal gjennomføres fremover med midler fra Bypakke Grenland. Et spleiselag bestående av brukerfinansiering (bompenger), kommunale, fylkeskommunale og statlige midler.

Grønn lenke, hva er det?

I media og andre informasjonskanaler brukes navnet «Grønn lenke». Det er et fellesnavn på alle prosjektene som bygges på strekningen fra Raschebakken via Franklintorget, over Porsgrunnsbrua og opp Linaaesgate mot rundkjøringen på Vabakken.

Hvorfor? Målet er at Porsgrunn sentrum blir attraktivt for opphold, handel og trivsel. For å få til det må gjennomgangstrafikken over Porsgrunnsbrua halveres.

Redusere trafikken over Porsgrunnsbrua

For å lykkes med det er kapasiteten på overordnet vegnett, riksveg 36, forbedret: I slutten av 2018 ble Vabakkenkrysset bygget om. Et nytt svingefelt på veien fra Skien fungerer nå som en snarveg som gjør at trafikken lettere styres gjennom Vabakkentunnelen på riksveg 36.

I tillegg ble det etablert et trafikklys som gir bilene redusert tilgang inn i Linaaesgate. Lysreguleringen i rundkjøringen skal gi bussen forrang, mens bilen holdes litt igjen. Ønsket er at gjennomgangstrafikken skal velge Frednesbrua.

I 2018-19 ble rundkjøringen ved Kulltangen og andre kritiske punkter på det «overordnede vegnettet» forbedret og utvidet med bypakkemidler. Dette ble gjort i forkant av arbeidet med grønn lenke for å oppnå målet om halvering av gjennomgangstrafikken over Porsgrunnsbrua.

Nytt PP-kryss sommer 2020

PP-krysset er et viktig punkt for både kollektivtrafikk og sykkeltrafikk. Her har flere bussruter holdeplass, og to hovedruter for sykkel møtes. PP-krysset har vært et ulykkesbelastet kryss. Ombygging av PP-krysset ble ferdig juni 2020.

Byrommet mellom PP-senteret og Porselensfabrikken er blitt opparbeidet som et offentlig torg med bytrær.

Franklintorget skal oppgraderes til et sentralt offentlig torg hvor det kan arrangeres aktiviteter, foregå sesongbetont salg og servering. Torget får både en stor trelund, en paviljong og et anlegg med vann.

Gjennomgangstrafikken skal ledes via Skippergata og Porsgrunnstunnelen

Det siste prosjektet i grønn lenke er krysset Raschebakken/Skippergata. Her kommer ny kryssløsning og det etableres kollektivfelt fra Jønholtkrysset og ned mot Down Town.

Hovedhensikten med planen er å lede gjennomgangstrafikk som i dag går over Franklintorget og Porsgrunnsbrua, til Frednesbrua og Vabakkentunnelen.

Prosjektet legger opp til bedre forhold for kollektivtrafikken og myke trafikanter, og bidrar til at denne delen av byen får et mer attraktivt miljø.

Strekningen er viktig for kollektivtrafikken fordi Franklintorget er et bussknutepunkt hvor alle tre metroruter og to av pendelrutene stopper. Her bytter mange buss - dette er den nest største holdeplassen i Porsgrunn.

Franklintorget og Raschebakken bygges 2021-22

For de to andre delprosjektene, Franklintorget og Raschebakken er reguleringsplanarbeidet og konkurransegrunnlaget ferdig. De skal gjennomføres i 2021 og 2022. Porsgrunnstunnelen ble ferdig oppgradert i desember 2019, som var en forutsetning for bygging av Raschebakken.

Hva ønsker bypakka å oppnå?

De overordnede målene i bypakkeprosjektene er å bedre forholdene for gående og syklende og kollektivreisende ved å avlaste Porsgrunn sentrum for gjennomgangstrafikk. Sentrumsgatene vil også bli triveligere og hyggeligere, både for handel og opphold.

For kollektivtrafikken vil flytting av trafikk til overordnet vegnett bety bedre fremkommelighet i sentrumsgatene. Det er også et mål at flere skal velge å gå, sykle eller reise kollektivt og at andelen som velger personbil ikke skal øke. Bypakkemidler kan kun brukes til dette formålet.

Verre før det blir bedre

Enkelte i næringslivsbransjen opplever tapt omsetning, og har krevende omkjøringer på grunn av byggevirksomheten i sentrum. Men når planer byen har hatt i mange år skal gjennomføres blir det ofte «verre før det blir bedre».

Vann- og avløpsnettet fornyes i sentrumsgatene. Vannledningen i Sverresgate for eksempel er fra 1927. Dette er et viktig arbeid for at vi alle skal ha en trygg og god drikkevannsforsyning også i framtida. Metodene som benyttes skal minimere dype grøfter og forkorte anleggsperioden så langt det lar seg løse. Samtidig bygges bygatene om slik at de skal kunne håndtere større mengder overvann, som ved intensivt og kraftig regnvær.

Når ledningene er fornyet oppgraderes gatene av Bypakke Grenland med nye fortau, sykkelfelt og kantstopp for bussene.

Gatebruk i Porsgrunn Illustrasjon: Elise Brændaas

Ønsker du å se kartet bedre?

Se informasjonen i pdf-format her

Til toppen