Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Ledige stillinger i Porsgrunn

Porsgrunn kommunes oppdrag er å levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst og utvikling i kommunen. Det er bare gjennom motiverte og dyktige medarbeidere vi kan løse dette oppdraget.

 • Ansettelse - Helsefagarbeider - Frednes sykehjem

  Frednes sykehjem har 3 langtidsavdelinger med til sammen 47 plasser og 1 korttidsavdeling med 5 plasser til lindrende behandling og pleie. Vårt hovedfokus er god pasientbehandling og å sikre at pårørende blir ivaretatt. Porsgrunn kommunes verdier er fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. Frednes sykehjem søker å iverksette disse verdiene i daglig praksis.

 • Ansettelse - Ferievikarer kokk 2017

  Frednes sykehjem har 3 langtidsavdelinger med til sammen 47 plasser og 1 korttidsavdeling med 5 plasser til lindrende behandling og pleie. Sykehjemmet har eget kjøkken med 2 årsverk og 1 årsverk for lærling. Vårt hovedfokus er god matkultur og at måltidene skal være dagens høydepunkter. Gode tjenester henger sammen med tilrettelegging for et godt psykososialt arbeidsmiljø. Samarbeid og gjensidig respekt er viktig for å oppnå dette. Porsgrunn kommunes verdier er fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. Frednes sykehjem søker å iverksette disse verdiene i daglig praksis.

 • Ansettelse - Sommervikarer 2017

  Sommervikarer Miljøarbeidertjenesten - Porsgrunn kommune

 • Ansettelse - Vernepleier / Sykepleier 100 % stilling fast - Amundajordet bofellesskap. 2. gangs utlysning.

 • Ansettelse - Helsefagarbeider og/ eller vernepleier/sykepleierstudenter

  Vi har to ledige helgestillinger ved Granlia botiltak. Det er faste stillinger på henholdsvis 20% og 28%. Stillingene består i å jobbe turnus annenhver helg. Vi leter spesielt etter deg som helsefagarbeider eller verne-/ sykepleierstudent. Ønsker du å jobbe i et inkluderende og godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger? Ønsker du en meningsfull jobb der du gjør en forskjell for andre mennesker? Da er kanskje dette stillingen for deg. Granlia botiltak yter tjenester til voksne funksjonshemmede og utviklingshemmede som bor i egen bolig. Det er 7 beboere på Granlia, med ulike behov for hjelp i hverdagen. Vi gir veiledning og hjelp til våre beboere i alle praktiske gjøremål gjennom dagen og tilrettelegger for en aktiv fritid. I Granlia botiltak er det engasjerte og dyktige ansatte som deler sin kunnskap og er flinke til å hjelpe hverandre i hverdagen.

 • Ansettelse - Sommervikar 2017- Hjemmetjenesten

  Hjemmetjenesten Stridsklev og Vanntårnet Omsorgsboliger søker vikarer til sommerferieavvikling fra uke 26 t.o.m. uke 32. Opplæring fra uke 25 Vi har behov for vikarer i hjemmesykepleie, hjemmehjelp og omsorgsbolig. Vi har også behov for egen vikar som nattvakt i omsorgsboligen Vi ønsker oss fleksible medarbeidere med interesse for faget. Erfaring fra fagfeltet er ønskelig, men opplæring vil bli gitt. Sykepleiere/vernepleiere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere, sykepleierstudenter og vernepleierstudenter kan søke. Erfaring fra lignende arbeid kan veie opp for oppgitte kompetansekrav. Det er ønskelig at søker kan arbeide flesteparten av ukene det søkes vikar for. Attester og vitnemål tas med til evt intervju Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

 • Autorisert sykepleier/vernepleier fast 100% St.Hansåsen sykehjem, avd. 2C skjermet

  St.Hansåsen sykehjem, Porsgrunn i Telemark. Vi samarbeider med HIT om undervisning, fagutvikling og forskning. Sykehjemmet har spesialiserte avdelinger, med f.t. 76 sengeplasser fordelt på Ø-Hjelpsavd. / korttidsavd., langtidsavdeling og 5 skjermede enheter for demente . Sykehjemmet arbeider aktivt med virksomhetsplaner og utvikling av kvalitetssystem. I den forbindelse trenger vi sykepleier / vernepleier som ønsker å jobbe for utvikling i geriatrien. Virksomhetens visjon: "St. Hansåsen utviklingssenter for sykehjem - kompetanse i fokus" Opplæring i stillingen vil bli gitt gjennom fadderordning. Det søkes etter sykepleier / vernepleier til skjermet avdeling med 7 pasienter, vi oppfordrer alle til å søke gjerne med erfaring innen demensomsorg / alderspsykiatri . Stilling følger videre til nytt sykehjem på Vestsiden høsten 2017, skjermet avdeling .

 • Helsefagarbeider - 12,50 % fast stilling - Borgehaven - hjemmetjenesten øst

  Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter inneholder: Aktivitetssenter med kafeteria, flere typer omsorgsboliger, base for hjemmetjenesten Øst, Miljøarbeidertjenester, Rehabiliteringstjenesten, 10 sykehjemsplasser og 15 døgnrehabiliteringsplasser. De som skal arbeide i Borgehaven må delta aktivt i utviklingen av virksomheten. Hjemmetjenesten øst er en avdeling i Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter, og avdelingen har 24,5 stillinger fordelt på 38 ansatte samt vikarer. Hjemmetjenesten består av brukere som trenger sykepleie og hjemmehjelp i hjemmene. Det er yngre og eldre brukere som trenger hjelp og bistand til å håndtere fysiske, psykiske og sosiale utfordringer, samt rusproblemer.

 • Jordmor 20% stilling

  Porsgrunn kommune har fått øremerkede midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste. Kommunen vil starte opptrapping av jordmortjenesten i tråd med sentrale føringer.

 • Psykolog 50% stilling

  Porsgrunn kommune har fått øremerkede midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste. Vi ønsker å satse videre på helsefremmende psykiske helsetjenester rettet mot barn, ungdom og familier med risiko for å utvikle psykiske lidelser.

 • Ansettelse - Fastlegehjemmel ved Porsgrunn legesenter

  Porsgrunn er en av bykommunene i nedre Telemark, med rik adgang til friluftsliv i skog, på sjøen og til fjells, og med et aktivt kulturliv. Kommunen har et allsidig næringsliv preget av industri og handel. Kommunen har en befolkning på 36000 innbyggere, 36 fastlegehjemler og egen legevakt. Det er ledig fastlegehjemmel med en liste på 950 pasienter. Legesenteret har 6 fastlegehjemler og bruker Infodoc Plenario journalsystem. Søkere til stillingen må være spesialister i allmennmedisin eller være villige til å gå inn i utdanningsløp for å bli det. Søkere må ha norsk autorisasjon og ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Legen må delta i legevakt og påregne offentlig allmennmedisinsk arbeid. Nærmere opplysninger fås hos hjemmelsinnehaver Marit Gjølme tlf 416 51 702, fastlege Anne Brobakken tlf 971 19 934 eller virksomhetsleder Bente Aasoldsen tlf 917 40 320. Søknaden sendes elektronisk

 • Ansettelse - Fastlegehjemmel ved Heistad legekontor

  Porsgrunn er en av bykommunene i nedre Telemark, med rik adgang til friluftsliv i skog, på sjøen og til fjells, og med et aktivt kulturliv. Kommunen har et allsidig næringsliv preget av industri og handel. Kommunen har en befolkning på 36000 innbyggere, og velfungerende fastlegetjeneste, med 36 fastlegehjemler og egen legevakt. Det er en ledig fastlegehjemmel med en liste på 1050 pasienter. Legekontoret har 11 fastlegehjemler og en turnuslege. System-X journalsystem. Søkere til stillingen må være spesialister i allmennmedisin eller være villige til å gå inn i utdanningsløp for å bli det. Søkere må ha norsk autorisasjon og ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Legen må delta i legevakt og påregne offentlig allmennmedisinsk arbeid. Nærmere opplysninger fås hos hjemmelsinnehaver Gurjot Bimra tlf 407 61 467, fastlege Kai Heier tlf 900 46 402 eller virksomhetsleder Bente Aasoldsen tlf 917 40 320. Søknaden sendes elektronisk

 • Ansettelse - Kommunelegestilling - sykehjemslege 100%

  Det søkes etter lege til ett av Porsgrunns to nye sykehjem, som blir ferdigstilt høsten 2017. Tiltredelse 01.09.17 Søkere til stillingen må ha norsk autorisasjon, og ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Nærmere opplysninger fås hos sykehjemsoverlege Svend-Martin Østevik tlf 470 10 320, eller virksomhetsleder Bente Aasoldsen tlf 917 40 320. Søknaden sendes elektronisk.

 • Ansettelse - Sykepleier/vernepleier- Vikarer til ekstravakter - Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

  Psykisk helsetjeneste og rusomsorg søker vikarer med sykepleier/vernepleier utdannelse til ekstravakter i våre avdelinger Psykisk helsetjeneste og rusomsorg gir praktisk bistand og opplæring, koordinerer tjenester og følger opp personer som har psykisk helse og rusproblemer før, under og etter behandling. Vi har ett lavterskel helsetilbud til rusmiddelmisbrukere sammen med ett dagsenter. I tillegg drifter virksomheten ett lavterskel dagaktivitetstilbud for personer som har hatt psykiske helseproblemer. Vi administrerer også en støttekontaktordning for om lag 70 personer. For å kunne gi gode og sammenhengende tjenester er det en forutsetning med tett og godt samarbeid med andre interne og eksterne samarbeidspartnere. Psykisk helsetjeneste og rusomsorg består av følgende avdelinger: Avdeling Leirkup og Gunnigata bofellesskap- Raschebakken dagsenter: Er en avdeling som består av 2 bofellesskap og drift av Raschebakken dagsenter. Arbeidet består i hovedsak av praktisk bistand og opplæring til daglige gjøremål og tjenestene gis ut ifra individuelle behov. I avdelingen jobbes det turnus, med arbeid hver 3 helg. Avdeling Blåveiskroken bofellesskap er et døgnbemannet bofellesskap, som gir tjenester ut ifra individuelle behov. Arbeidet består i hovedsak av praktisk bistand til daglige gjøremål og støttesamtaler Avdelingen består av 21 årsverk, som jobber turnus, med arbeid hver 3 helg. Avdeling Boteam : Avdelingen drifter i dag et bofellesskap, et midlertidig botilbud, og yter ambulante hjemmetjenester til personer med rus og psykiske helseproblemer. Det er ca 80 personer som mottar tjenester fra avdelingen. Boteam har i dag 25 årsverk. Medarbeiderne har turnus dag /aften. Det er for tiden egne nattevakter i avdelingen. Avdeling Rusteam m/dagsenter og feltpleie: Rusteam er en avdeling bestående av 7 ruskonsulenter, inklusiv leder, dagsenter og feltpleie. I Feiselvei er det en feltpleie og et dagsenter for rusmiddelmisbrukere. Disse enhetene er i samme bygg, og driftes i nært samarbeid med hverandre. På dagsenteret er det ansatt en miljøterapeut. På feltpleien er det ansatt enn helsesøster i 100% stilling.

 • Ansettelse - Sommervikarer 2017 - Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

  Psykisk helsetjeneste og rusomsorg søker sommervikarer med helsefaglig bakgrunn, samt sykepleier- og vernepleier studenter til ekstravakter i våre avdelinger i perioden 15. juni til 15.august 2017. Psykisk helsetjeneste og rusomsorg gir praktisk bistand og opplæring, koordinerer tjenester og følger opp personer som har psykisk helse og rusproblemer før, under og etter behandling. Vi har ett lavterskel helsetilbud til rusmiddelmisbrukere sammen med ett dagsenter. I tillegg drifter virksomheten ett lavterskel dagaktivitetstilbud for personer som har hatt psykiske helseproblemer. Vi administrerer også en støttekontaktordning for om lag 70 personer. For å kunne gi gode og sammenhengende tjenester er det en forutsetning med tett og godt samarbeid med andre interne og eksterne samarbeidspartnere. Psykisk helsetjeneste og rusomsorg består av følgende avdelinger: Avdeling Leirkup og Gunnigata bofellesskap- Raschebakken dagsenter: Er en avdeling som består av 2 bofellesskap og drift av Raschebakken dagsenter. Arbeidet består i hovedsak av praktisk bistand og opplæring til daglige gjøremål og tjenestene gis ut ifra individuelle behov. I avdelingen jobbes det turnus, med arbeid hver 3 helg. Avdeling Blåveiskroken bofellesskap er et døgnbemannet bofellesskap, som gir tjenester ut ifra individuelle behov. Arbeidet består i hovedsak av praktisk bistand til daglige gjøremål og støttesamtaler Avdelingen består av 21 årsverk, som jobber turnus, med arbeid hver 3 helg. Avdeling Boteam : Avdelingen drifter i dag et bofellesskap, et midlertidig botilbud, og yter ambulante hjemmetjenester til personer med rus og psykiske helseproblemer. Det er ca 80 personer som mottar tjenester fra avdelingen. Boteam har i dag 25 årsverk. Medarbeiderne har turnus dag /aften. Det er for tiden egne nattevakter i avdelingen. Avdeling Rusteam m/dagsenter og feltpleie: Rusteam er en avdeling bestående av 7 ruskonsulenter, inklusiv leder, dagsenter og feltpleie. I Feiselvei er det en feltpleie og et dagsenter for rusmiddelmisbrukere. Disse enhetene er i samme bygg, og driftes i nært samarbeid med hverandre. På dagsenteret er det ansatt en miljøterapeut. På feltpleien er det ansatt enn helsesøster i 100% stilling.

 • Musikklærer 100% stilling

  Porsgrunn kommunale kulturskole har ca 800 elever og gir undervisning innen musikk, dans/ballett, visuell kunst og teater. Lærerne er organisert i forskjellige team der de får anledning til å arbeide med egne fag samtidig som det er mye tverrfaglig samarbeid. Kulturskolen har et høyt aktivitetsnivå for elevene. Kulturskolen står for opplæring av medlemmer i skolekorpsa, dette foregår i hovedsak desentralisert. Vestsiden skole er en sentrumsnær 1 – 10 skole med ca 440 elever. Skolen har egen musikklærer for ungdomstrinnet i tillegg til denne utlyste stillingen. Fra 01.08.2017 er det ledig 100% fast musikklærerstilling for undervisning innen: Trompet i kulturskolen 50% stilling Musikklærer Vestsiden skole 50% stilling

 • Ansettelse - Undervisningsinspektør

  Vestsiden skole er en sentrumsnær 1-10 skole med 450 elever ved skolestart 2017. Skolen er delt opp i 5 baser der to årstrinn utgjør en base. I tillegg har skolen en kommunal avdeling for 3 elever med autismespektervansker på ungdomstrinnet. SFO vil ha ca. 120 barn ved skolestart. Skolen har de siste årene hatt fokus på tilpasset opplæring og klasseledelse. Resultater fra elev- og medarbeiderundersøkelser viser at elever og ansatte opplever høy grad av trivsel. Vi søker etter undervisningsinspektør for ungdomstrinnet fra 01.08.17. Undervisningsinspektør for ungdomstrinnet inngår i skolens administrasjon og er en del av skolens administrative og pedagogiske ledelse.

 • Ansettelse - Vernepleier/ Sykepleier 100 % Saturnvegen barne og ungdomssenter

  Vi lyser ut nå vernepleier/ sykepleier 100 % 1 år svangerskapsvikariat Har du lyst på en spennende jobb i et levende og utviklende arbeidsfelt? Har du i tillegg lyst til å jobbe med sykepleierfaget i et litt annerledes fagmiljø? Da kan dette være jobben for deg! Saturnvegen barne- og ungdomssenter gir avlastning, etter Lov kommunale helse- og omsorgstjenester, i bolig til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Avlastningstjenesten er fordelt på 2 bolig med stor variasjon i brukergruppen. Brukergruppen har ulike utviklingshemminger med psykiatrirelaterte og somatiske utfordringer, samt multifunksjonshemminger. Driften vil være preget både av høyt tempo, somatisk stell og pleie, stort fokus på uteaktiviteter og sansestimulering. I tillegg gis det avlastning utenfor institusjon, samt støttekontakttjenester.

 • Prosjektleder for fysisk aktivitet i skole/undervisning

  Virksomhet for kultur har som formål å legge til rette for et mangfoldig kulturtilbud som gjenspeiler befolkningen, bidra til et godt samspill mellom profesjonelt og frivillig kulturliv. Virksomheten består av fire avdelinger; Filmsenteret Charlie, Ælvespeilet kulturhus, biblioteket samt idrett og fritid . I tillegg til en kulturstab. Porsgrunn kommune har som mål at «alle barn og unge har minst 60 minutters fysisk aktivitet i løpet av skoledagen». Som et ledd i denne satsningen søker vi etter en prosjektleder i 50 % stilling, med tiltredelse 01.08.17. Stillingen organiseres i avdeling for idrett og fritid. Prosjektleder vil med utgangspunkt i det idrettsfaglige miljøet samarbeide tett med kommunalområde oppvekst og den enkelte skole. Hensikten er å bidra til at elevene er mer fysisk aktive i løpet av skoledagen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut