'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Norsk - Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål - og svar.

Hopp direkte til emne:
NAV - Husbanken - Regnskap - Bostøtte - Skole - Sosialhjelp - Barnehage - Byggesak - Kultur, idrett og fritid - Barnevern -  Kart og oppmåling - Landbruk - Norskopplæring - Omsorgstjenester -  Renovasjon - Tomter og eiendom - Vann og avløp - Vei

  

1. Når er servicesenteret åpent?
Svar: Åpningstiden er fra kl 08.00 - 16.00.
I sommerhalvåret (15. mai til 31. august) er åpningtiden fra kl. 08.00 - 15.00.

NAV:

2. Hvor finner jeg NAV Trygd?
Svar:
NAV Trygd ligger i Kammerherreløkka 2 ved bussterminalen, eventuelt gå inn på internettadressen  www.nav.no.
 
3. Hvor finner jeg NAV Arbeid?
Svar:
NAV Arbeid ligger i Kammerherreløkka 2 ved bussterminalen, eventuelt gå inn på www.nav.no

Skatteetaten:

4. Hvor sender jeg flyttemelding/adresseendring?
Svar:
Flyttemelding/adresseendring melder du ifra på www.skatteetaten.no .
Flytteskjema kan også fås ved henvendelse til Servicesenteret.

Husbanken:

5. Hvor kan jeg få informasjon om startlån?
Svar:
Du kan ta kontakt med Servicesenteret som har søknadsskjemaer og kan hjelpe til med utfylling og veiledning i forbindelse med søknaden. Du kan også laste ned skjemaer www.husbanken.no . 

Regnskap:

6. Jeg ønsker å dele opp faktura på kommunale avgifter, hvordan gjør jeg det?
Svar:
Ta kontakt med Servicesenteret, de kan hjelpe til med evt. å søke om å dele opp de kommunale avgiftene.

Bostøtte:

7. Hvor kan jeg få bostøtteskjema og informasjon om bostøtte?
Svar:
Bostøtteskjemaet fås på NAV som orienterer og er behjelpelige med utfylling av søknaden. Du kan også søke elektronisk ved å gå inn på www.alltinn.no . Informasjon finner du også på www.husbanken.no.

8. Når er søknadsfristen for bostøtte?
Svar:
Personer som søker bostøtte må være bosatt i boligen pr. den 1. i den måneden man søker bostøtte for. Fristen er 14. i hver måned.

Skole:

9. Når er første og siste skoledag i høstferie, juleferie for grunnskolen?
Svar:
Skolerute for Porsgrunn kommune vil alltid ligge tilgjengelig her på internett.  Du kan også ta kontakt med Servicesenteret som kan svare på dette spørsmålet.

10.Hvilken skolekrets tilhører vi?
Svar:
Ta kontakt med Servicesenteret som kan bistå deg.


Sosialhjelp:

11. Jeg trenger økonomisk sosialhjelp. Hvem kontakter jeg?
Svar:
Sosialkontoret ligger i NAV bygget ved bussterminalen. De er behjelpelig med søknad.


Barnehagespørsmål:

12. Hvor finner jeg informasjon om barnehager?
Svar:
Hvis en går inn på barnehageportalen på Porsgrunn kommune sine nettsider finner du all informasjon om barnehager. Du kan også ta kontakt med Servicesenteret hvis du ikke har tilgang til internett selv.

14. Hvor finner jeg søknadsskjema/hvordan søker jeg?
Svar:

Søknadskjemaet er elektronisk, og finnes på Porsgrunn kommune sine nettsider: barnehageportalen Ta kontakt med Servicesenteret hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet.

15. Hvor mye koster en barnehageplass?
Svar:
Priser på barnehagene vil alltid være tilgjengelig på Porsgrunn kommunes internettsider.

16. Hvordan bytter jeg barnehage?
Svar:
For å bytte plass fra en barnehage til en annen, må det søkes på nytt i barnehageportalen til Porsgrunn kommune.  barnehagene

17. Hvordan er åpningstiden i barnehagene?
Svar:
Åpningstidene til den enkelte barnehage ligger som informasjon på den enkelte barnehage - barnehagene

18. Kan jeg får permisjon fra barnehageplassen?
Svar:
En kan ikke søke permisjon fra en kommunal barnehageplass.

19. Kan jeg øke/redusere plassen i løpet av barnehageåret?
Svar:

For endring av barnehageplass gjøres det ved å logge seg inn på barnehageportalen med BankID eller MinID - barnehage For å redusere en kommunal barnehageplass må det sies opp på vanlig måte, med 2 måneders oppsigelsestid.

20. Hvordan er rutinene ved betaling av barnehageplass?
Svar:
For kommunale barnehager gjelder følgende:
Det blir sendt ut faktura hver måned, med unntak av juli. Fakturaen kommer ut i begynnelsen av hver måned, med forfall den 20. i hver måned.

Byggesak:

24. Hva må en gjøre for å få ferdigattest/midlertidig brukstillatelse?
Svar:
Ansvarlig søker må søke om ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. Det skal vedlegges kontrollerklæringer fra alle foretakene som er tildelt ansvaret for kontroll av utførelsen.

25. Hvor lenge varer en byggetillatelse?
Svar:
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

26. Hvorfor må jeg søke ansvarsrett?
Svar: For å sikre at tiltaket blir gjennomført i henhold til regelverket. Det er i utgangspunktet kun kvalifiserte foretak som kan søkes om ansvarsrett.

28. Jeg skal bygge garasje (42 kvm). Kan jeg bygge selv?
Svar:
Garasje på inntil 70 m² i en etasje på bebygd eiendom er i utgangspunktet en søknad uten ansvarsrett. D.v.s. at du selv kan stå ansvarlig. Garasje opptil 70 m2 bruksareal kan være søknad uten ansvarsrett, men det forutsetter 4 meter til grense.
Garasjen kan ha inntil 50 m2 bruksareal dersom den skal settes 1 meter fra grense.

29. Hvilke naboer må varsles når jeg skal bygge på min eiendom?
Svar:
Alle som grenser inn til den eiendom det skal bygges på, samt gjenboere over veien som grenser til tomta di.

30. Hvor kan jeg bestille situasjonskart m/naboliste til byggesaken min?
Svar:
Det gjør du på Servicesenteret der du også kan få skjemaer som må vedlegges byggesaken.

31. Hva er status i byggesaken min?
Svar:
Ta kontakt med Servicesenteret De er behjelpelig med svar når saken er registrert og behandlet.

33. Når er biblioteket åpent?
Svar:
Åpningstider:

Mandag - torsdag 08.00-19.00
Fredag: 08.00-15.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag: 12.00-16.00

Porsgrunn bibliotek   

34. Når er svømmehallene åpne?
Svar:
Svømmehallen på Kjølnes er åpen for publikumsbading 7 dager i uka.  Stridsklevhallen har noe redusert åpningstid Link til åpningstider svømmehallene


35. Er det barne- og ungdomsklubber i kommunen?
Svar: 
Kommunen  har følgende barne- og ungdomsklubber:
Stridsklev Fritidssenter, Lundedalen Fritidssenter, Brevik kino og kulturhus, Rockefabrikken.

 Link til fritidsklubber

36. Hvordan bli besøkshjem?
Svar:
Servicesenteret kan bistå deg med utfylling av søknadsskjema, og med utdeling av brosjyre om besøkshjem. Barneverntjenesten i kommunen behandler søknaden - se link til besøkshjem

37. Hva er målrettet miljøarbeid?
Svar:
Det er utarbeidet en miljøplan i Porsgrunn kommune som sier hva dette er. Denne revideres med jevne mellomrom, og er et styringsverktøy for miljøarbeidet i kommunen.
Du kan også ta kontakt med miljøvernrådgiveren i Porsgrunn kommune for mer informasjon.

Funksjonshemmede:

38. Hva slags tjenester yter omsorgstjenesten til funksjonshemmede?
Svar:
De yter tjenester som: dagsenter, boliger med bemanning, hjemmesykepleie, støttekontakt, fritidsklubber for utviklingshemmede.

39. Hvor får jeg mer informasjon om kommunale tjenester til funksjonshemmede i Porsgrunn?
Svar:
Det får du ved å henvende deg til Miljøarbeidertjenesten ved Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter, tlf.: 35562400.

Kart og oppmåling (Geodata og analyse):

40. Er boplikt og konsesjon det samme?
Svar:
Boplikt er først og fremst et norsk rettsfenomen som innebærer en plikt til at en landbrukseiendom eller et hus skal benyttes til helårs beboelse. Plikten kan være enten personlig eller upersonlig. Personlig boplikt innebærer at en bestemt person skal være bosatt på eiendommen; upersonlig boplikt krever at en bestemt bygning brukes som helårsbolig, uavhengig av hvem som bor der.

41. Er det innført boplikt eller nullgrense for konsesjon i Porsgrunn kommune?
Svar:
Ja, for deler av Porsgrunn. Ta kontakt med Servicesenteret for utfyllende svar.

42. Hva er seksjonering?
Svar:
Seksjonering: Sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av flere boliger eller bruksenheter i eiendommen.

43. Hvor kan jeg få eiendomsopplysninger,  g.nr./b.nr. tomtestørrelse, hjemmelshaver?
Svar:
Ta kontakt med Servicesenteret som har all eiendomsinformasjon over eiendommer i kommunen.

44. Hvilke skjemaer skal brukes ved bekreftelse av konsesjonsfrihet?
Svar:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. ( SLF-0360B)

45. Hvor er det digitalt kartverk/digitale kartdata i Porsgrunn kommune, og hvor bestiller jeg dette?
Svar:
Ta kontakt med GeoData i kommunen som har det overordnede ansvaret, tlf 35 54 70 00.

46. Hvor kan jeg bestille statistikker over befolkning, bosetting, aldersbestemte grupperinger osv.?
Svar:
Ta kontakt med Geo Data som har oversikter over dette, tlf 35 54 70 00.

47. Hvor kan jeg bestille ulike GAB-rapporter?
Svar: Ta kontakt med GeoData som sitter med oversikter over dette, tlf 35 54 70 00.

Landbruk:

48. Skadet vilt, hva gjør vi?
Svar:
Ta kontakt med Viltnemda.
Espen Paus
Farrisvegen 112
3948 Porsgrunn
tlf.: 990 10 489
epost: espenpa@online.no

Norskopplæring:

49. Hvem kan få gratis norskopplæring?
Svar:
Norskavdelingen

Eventuelt ta kontakt med Voksenopplæringa på tlf.: 35547883

Omsorgstjenester:

50. Hva er et eldresenter?
Svar:
Et eldresenter, eller Helse- og aktivitetssener er et samlingspunkt for eldre  der det er ulike aktiviteter. Her har en også mulighet for å bestille middag noen dager i uka. Helse- og aktivitetssentrene er lokalisert i Meierigården, Brevik, Herøya. Langangen, Vestsiden, Bjørntvedt og Borgehaven kafè. Helse- og aktivitetssenter


51. Tekniske hjelpemidler – hva er det, og hvem kan få det?
Svar:
Det er Hjelpemidler man kan få for å opprettholde mest mulig et vanlig funksjonsnivå - dersom dette har blitt endret, enten av skade eller sykdom.
Alle kan i utgangspunktet motta Hjelpemidler - dersom behovet er tilstede.

Dersom behovet er akutt, samt av kortvarig art, er det kommunens ansvar å stille opp med hjelpemidler. Dersom behovet er av permanent art, må man søke til NAV v/ Hjelpemiddelsentralen.
Det er imidlertid begrensninger på hva slags hjelpemidler kommunen har - de hyppigste områdene: innen Bevegelse - / Bad- og Toalettfunksjon.
Når det gjelder Hjelpemidler for Syn og Hørsel, må man søke dette via øyelege og høresentralen til NAV/Trygd


52. Hva er støttekontakt?
Svar:
Det er en person som fungerer som støtte for personer som trenger kontakt med et annet miljø, trenger stimulering i sosiale aktiviteter og/eller er mer krevende, av ulike eller psykologiske årsaker. En støttekontakt er en vanlig person som er villig til å investere tid og overskudd med en person som trenger det. Støttekontakt

53. Hvem kan bli støttekontakt?
Svar:
Trygge voksne (over 18 år) som synes det er artig og være sammen med andre. Engasjerte voksne som synes det er givende å samarbeide med andre instanser.
Det kreves vandel. Det er ingen krav til utdannelse, men kan være enslig, par med eller uten egne barn. Støttekontakt

54. Hva er korttidsopphold?
Svar:
Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold: døgnopphold (minst 24 t) – dagopphold og nattopphold.
Personer som har behov for rehabilitering, habilitering, utredning m.m. er målgruppen. Korttidsopphold

55. Hva er langtidsopphold?
Svar:
De som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg ved hjemmebaserte tjenester, kan søke om langtidsopphold på sykehjem. Langtidsopphold

56. Transporttjenesten for funksjonshemmede – hvem kan benytte seg av dette?
Svar:
Personer som på grunn av sin funksjonshemning vanskelig kan benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet i kommunen. Legeerklæring vedlegges søknaden.

56. Hva er trygghetsalarm – og hvem kan få det?
Svar:
Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.
Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene er målgruppen for denne tjenesten. Trygghetsalarm

Park- og friområder:

Renovasjon:

58. Hvem har ansvaret for renovasjonen?

Svar:
Porsgrunn kommune v/kommunalteknikk har hovedansvaret for dette. Renovasjon

59. De har ikke tømt søppeldunken vår, hvor tar jeg kontakt?
Svar:
Ta kontakt med Servicesenteret tlf 35 54 70 00 som videreformidler beskjed til rette instans.

60. Har kommunen kildesortering?
Svar:
Ja, kommunen har kildesortering på plast/papir/farlig avfall/glass og metall/tekstiler, klær og sko/elektroniske produkter/hageavfall.
Mer informasjon får du ved å gå inn på: kildesortering (Renovasjon i Grenland)

61. Hva er åpningstidene for det kommunale avfallsanlegget?
Svar:
Åpningstidene for Pasadalen avfallsanlegg er:
Mand.-torsd.  0700-1900
Fredag  0700-1600
Lørdag  0900-1600

62. Når tømmes søppelet?
Svar:
Hver husstand har fått en tømmekalender som viser hvilke dager en tømmer restavfall, papir og plast.  Hvis du ikke har fått, eller den er kommet bort kan du ta kontakt med Servicesentert som sender deg en pr. post.


Tomter og eiendom:

63. Har kommunen ledige boligtomter til salgs?
Svar:
Når kommunen har ledige boligtomter vil dette bli kunngjort i lokalavisene.

64. Har kommunen ledige lokaler for utlån og utleie?
Svar:
Ta kontakt med Bygge- og eiendomsavdelingen som har ansvaret for dette.

Vann og avløp:

65. Hvis jeg har dårlig vanntrykk evt. brunt vann i vannkrana, hvor henvender jeg meg?
Svar:
Ta kontakt med Servicesenteret som videreformidler til Kommunalteknikk som eventuelt utbedrer skaden.
Skade forårsaket av kommunalt ledningsbrudd, tilbakeslag og lignende – tar kommunalteknikk seg av. Hvis det er på privat ledning må du ta kontakt med rørlegger.

66. Hvor får jeg tak i ledningsnett/ledningskart?
Svar:
Ta kontakt med Servicesenteret som videreformidler til kommunalteknikk. Har de ledningskart/ledningsnett kan de da sende deg det.

67. Tilknytningsgebyr vann og avløp?
Svar:
Tilknytningsgebyret for vann er kr. 1,- og for avløp kr. 1,- pr. eiendom.

Vei:

 
68. Det er ikke brøytet/strødd i gata.
Svar:
Ta kontakt med Servicesenteret som videreformidler til Kommunalteknikk som utfører jobben.

69. Gatelyset har sluttet å virke, hvem kan hjelpe meg?
Svar:
Ta kontakt med Servicesenteret som registrerer feilmeldingen på Skageraks internettside: Skagerak

70. Det er overvann på vegen – hvem har ansvaret?
Svar:
Ta kontakt med Servicesenteret som videreformidler til kommunalteknikk som reiser ut og undersøker.

71. Når det er hullete veg, hvem kan gjøre noe med det?
Svar:
Ta kontakt med Servicesenteret som videreformidler til Kommunalteknikk som utbedrer vegen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut